Općinske službe

Sekretar Općine
Sekretar Općine: Jasna BEBA
E: jasna.beba@centar.ba


Kabinet općinskog načelnika
Viši stručni saradnik za administrativne poslove: Edina MUSLIĆ
T: + 387 33 56 23 10
E: edina.muslic@centar.ba


Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
v.d. Pomoćnica općinskog načelnika: Jasmina FAZLIĆ
T: + 387 33 562 384 
E: jasmina.fazlic@centar.ba


* Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu

šef odsjeka: Muamer ĐENDUŠIĆ
T: + 387 33 562 445 
E: muamer.djendusic@centar.ba

Odsjek za socijalnu zaštitu
šefica odsjeka: Belma BAŠOVIĆ
T:  + 387 33 562 448
E:  belma.basovic@centar.ba


Odsjek za društvene djelatnosti
šefica odsjeka: Jasmina FAZLIĆ
T: + 387 33 562 384 
E: jasmina.fazlic@centar.ba


Služba za civilnu zaštitu i  mjesne zajednice
Pomoćnik općinskog načelnika:  Vahid BEĆIREVIĆ
T:  + 387 33 562 342
E: vahid.becirevic@centar.ba

Odsjek za civilnu zaštitu
šef odsjeka:  Meho ČALIJA
T:  + 387 33 562 438
E: meho.calija@centar.ba

Odsjek za mjesne zajednice
šefica odsjeka: Zakira ŠERO
T: + 387 33 562 378
E: zakira.sero@centar.ba


Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
Pomoćnica općinskog načelnika: Amela LANDŽO
T:  + 387 33 562 323 
E:  amela.landzo@centar.ba

Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina
v.d. Pomoćnica općinskog načelnika: Belma BAŠOVIĆ
T:  + 387 33 562 448 
E:  belma.basovic@centar.ba


Odsjek za imovinsko-pravne poslove
šefica odsjeka: Vedrana REMOVIĆ 
T:  + 387 33 562 395 
E:  vedrana.removic@centar.ba


Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
šef odsjeka: Amir MUJAN 
T:  + 387 33 562 407 
E:  amir.mujan@centar.ba


Odsjek za stambene poslove
šef odsjeka: Nihad BAKALOVIĆ
T: + 387 33 562 359
E: nihad.bakalovic@centar.ba


Služba za finasije i LER

Pomoćnik općinskog načelnika: Fahrudin KURTOVIĆ  
T:  + 387 33 562 370 
E:  fahrudin.kurtovic@centar.ba 

Odsjek za finansije
šefica odsjeka: Zlata ALIĆ-IBIŠEVIĆ
T: + 387 33 562 385
E: zlata.alic@centar.ba

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj
šef odsjeka: Predrag SLOMOVIĆ
T: + 387 33 562 347
E: predrag.slomovic@centar.ba

Odsjek za poslovne prostore
šefica odsjeka: Munevera HODŽIĆ
T: + 387 33 562 367
E: munevera.hodzic@centar.ba


Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku
v.d. Pomoćnik općinskog načelnika: Admir ŠEHOVIĆ
T: + 387 33 562 320
E: admir.sehovic@centar.ba

Odsjek za javne nabavke
šefica odsjeka: Samira DURAKOVIĆ
T: + 387 33 562 400
E: samira.durakovic@centar.ba

Odsjek za zajedničke poslove
šef odsjeka: Admir ŠEHOVIĆ
T: + 387 33 562 320
E: admir.sehovic@centar.ba

Odsjek za informatiku
šef odsjeka: Samir ŠIRIĆ
T:  + 387 33 562 333 
E:  samir.siric@centar.ba


Služba za opću upravu  
Pomoćnica općinskog načelnika: Mirsada LINGO   
T: + 387 33 562 308
E: mirsada.lingo@centar.ba


Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje  
v.d. Pomoćnik općinskog načelnika: Samir ŠEHOVIĆ
T: + 387 33 562 405
E: samir.sehovic@centar.ba


Inspektorat
Glavna inspektorica: Vildana TASO-KAPETANOVIĆ
T:   +387 33 562 326
M:  +387 61 488 842 
E: inspekcija@centar.ba 

Pravobranilaštvo Općine Centar
Pravobranilac: Suanita MELUNOVIĆ
T:+ 387 33 562 345
E: pravobranilastvo@centar.ba

Ured za internu reviziju
Glavni revizor: Lejla ŠIPUR
T:+ 387 33 562 446
E: lejla.sipur@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.