Općinska administracijaKabinet općinskog načelnika

Sekretar općinskog organa uprave: Jasna BEBA

 T: + 387 33 56 23 10
 E: jasna.beba@centar.ba
Služba za inspekcijske poslove

Pomoćnik općinskog načelnika: Vildana TASO-KAPETANOVIĆ
T:  +387 61 48 88 42
E: inspekcija@centar.ba


Služba za boračko  invalidsku službu
Pomoćnik općinskog načelnika: Ðulaga HAMZA
T: + 387 33 562 445
E: djulaga.hamza@centar.ba


Služba za civilna zaštitu
Pomoćnik općinskog načelnika:  Vahid BEĆIREVIĆ
T:  + 387 33 562 342
E: vahid.becirevic@centar.ba


Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove
Pomoćnik općinskog načelnika: Alma SADOVIĆ
T:  + 387 33 562 323
E:  alma.sadovic@centar.ba


Služba za imovinsko pravne i geodetske poslovi poslove i katastar nekretnina
Pomoćnik općinskog načelnika: Damir KONJIČANIN
T:  + 387 33 562 356
E:  damir.konjicanin@centar.ba


Služba za finasije
Pomoćnik općinskog načelnika: Fahrudin KURTOVIĆ 
T:  + 387 33 562 370
E:  fahrudin.kurtovic@centar.ba


Služba za privredu i LER
Pomoćnik općinskog načelnika:   Edina MUSLIĆ
T: + 387 33 562 367

E: edina.muslic@centar.ba


 


Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
v.d. Pomoćnik općinskog načelnika: Belma Bašović
T:  + 387 33 562 448
E:  belma.basovic@centar.ba
Služba za informatiku
Pomoćnik općinskog načelnika Zlatko VOLJEVICA
T:  + 387 33 562 330
E:  zlatko.voljevica@centar.ba
Služba za zajedničke poslove

v.d. Pomoćnik općinskog načelnika: Admir Šehović
T: + 387 33 562 320
E: admir.sehovic@centar.ba
Služba za opću upravu 
Pomoćnik općinskog načelnika:   Mirsada LINGO  
T: + 387 33 562 376
E: mirsada.lingo@centar.ba
Služba za obrazovanje, sport i kulturu
Pomoćnik općinskog načelnika: Zakira ŠERO
T: + 387 33 562 368
E: zakira.sero@centar.ba
Služba za stambene poslove
v.d. Pomoćnik općinskog inskog načelnika:  Sanida ŽOLJIĆ - NALO
T: + 387 33 562 359
E: stambeno@centar.ba
Služba za lokalnu samoupravu
v.d. Pomoćnik općinskog načelnika: Ibrahim BURAZEROVIĆ
T: + 387 33 562 378
E: ibrahim.burazerovic@centar.ba


 

Pravobranilaštvo Općine Centar
Pravobranilac: Suanita MELUNOVIĆ
T:+ 387 33 562 345
E: pravobranilastvo@centar.ba

 + 387 33 562 300
+387 33 562 379

 


otvorenalinija@centar.ba

 

 

 

Mis Irbina 1

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.