Općinska administracija


Kabinet općinskog načelnika
Sekretar općinskog organa uprave: Jasna BEBA
T: + 387 33 56 23 10
E: jasna.beba@centar.baSlužba za inspekcijske poslove
Pomoćnica općinskog načelnika: Vildana TASO-KAPETANOVIĆ
T:  +387 61 48 88 42
E: inspekcija@centar.ba

Služba za boračko-invalidsku zaštitu
Pomoćnik općinskog načelnika: Ðulaga HAMZA
T: + 387 33 562 445
E: djulaga.hamza@centar.ba

Služba za civilna zaštitu
Pomoćnik općinskog načelnika:  Vahid BEĆIREVIĆ
T:  + 387 33 562 342
E: vahid.becirevic@centar.ba

Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove
Pomoćnica općinskog načelnika: Alma SADOVIĆ
T:  + 387 33 562 323
E:  alma.sadovic@centar.ba

Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslovi poslove i katastar nekretnina
Pomoćnik općinskog načelnika: Damir KONJIČANIN
T:  + 387 33 562 356
E:  damir.konjicanin@centar.ba

Služba za finasije
Pomoćnik općinskog načelnika: Fahrudin KURTOVIĆ 
T:  + 387 33 562 370
E:  fahrudin.kurtovic@centar.ba

Služba za privredu i LER
Pomoćnik općinskog načelnika: Edina MUSLIĆ
T: + 387 33 562 367
E: edina.muslic@centar.ba


Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
v.d. Pomoćnica općinskog načelnika: Belma BAŠOVIĆ
T:  + 387 33 562 448
E:  belma.basovic@centar.baSlužba za informatiku
Pomoćnik općinskog načelnika: Zlatko VOLJEVICA
T:  + 387 33 562 330
E:  zlatko.voljevica@centar.baSlužba za zajedničke poslove

v.d. Pomoćnik općinskog načelnika: Admir ŠEHOVIĆ
T: + 387 33 562 320
E: admir.sehovic@centar.baSlužba za opću upravu 
Pomoćnica općinskog načelnika: Mirsada LINGO  
T: + 387 33 562 376
E: mirsada.lingo@centar.baSlužba za obrazovanje, sport i kulturu
Pomoćnica općinskog načelnika: Zakira ŠERO
T: + 387 33 562 368
E: zakira.sero@centar.baSlužba za stambene poslove
v.d. Pomoćnica općinskog načelnika: Sanida ŽOLJIĆ-NALO
T: + 387 33 562 359
E: stambeno@centar.baSlužba za lokalnu samoupravu
v.d. Pomoćnik općinskog načelnika: Ibrahim BURAZEROVIĆ
T: + 387 33 562 378
E: ibrahim.burazerovic@centar.ba


Pravobranilaštvo Općine Centar
Pravobranilac: Suanita MELUNOVIĆ
T:+ 387 33 562 345
E: pravobranilastvo@centar.ba

 + 387 33 562 300
+387 33 562 379

 


otvorenalinija@centar.ba

 

 

 

Mis Irbina 1

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.