Služba za opću upravu
Opća uprava
Misije Služba za opću upravu je osigurati i stalno poboljšavati kvalitetu usluga koje će zadovoljiti zahtjeve, potrebe i očekivanja korisnika i građana Općine Centar Sarajevo, sa jasnim ciljevima kvaliteta u poslovima: matičnog ureda, pisarnice, arhive, prijema podnesaka, info punkta, primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama, personalnog odjela i općih poslova.

Telefon: + 387 33 562 376
 
Fax: +387 33 562 400
 
 

RADNO VRIJEME ŠALTER SALE

 OD 07:30 DO 18:00 SATI

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.