Služba za opću upravu
Opća uprava
Misije Služba za opću upravu je osigurati i stalno poboljšavati kvalitetu usluga koje će zadovoljiti zahtjeve, potrebe i očekivanja korisnika i građana Općine Centar Sarajevo, sa jasnim ciljevima kvaliteta u poslovima: matičnog ureda, pisarnice, arhive, prijema podnesaka, info punkta, primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama, personalnog odjela i općih poslova.
Služba za opću upravu  
Pomoćnica općinskog načelnika: Mirsada LINGO   
T: + 387 33 562 308
E: mirsada.lingo@centar.ba

RADNO VRIJEME ŠALTER SALE

 OD 07:30 DO 18:00 SATI

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.