Odluka o izboru ponuđača za adaptaciju dijela zgrade Općine Centar /Datum objave: 20.3.2019/


Odluka o izboru ponuđača za usluge izrade investiciono-tehničko dokumentacije objekata niskogradnje /Datum objave: 20.3.2019/


Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluge tekućeg održavanja vozila /Datum objave: 20.3.2019/


Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluge tekućeg održavanja vozila posebne namjene/Datum objave: 20.3.2019/


Odluka o izboru ponuđača za nabavku ljetnih i zimskih kompleta odjeće i obuće /Datum objave: 20.3.2019/


Odluka o izboru ponuđača za isporuku radne odjeće i obuće u 2019 /Datum objave: 20.3.2019/


Odluka o izboru ponuđača za oglašavanje u dnevnoj štampi /Datum objave: 20.3.2019/


Odluka o izboru ponuđača za tekućeg održavanja vozila /Datum objave: 20.3.2019/ /Datum objave: 20.3.2019/


Odluka o izboru ponuđača za rušenje i uklanjanje bespravno izvedenih radova - građevina /Datum objave: 20.3.2019/


Odluka o izboru ponuđača za nabavku detektora za mine i bombe /Datum objave: 20.3.2019/


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke robe- nabavka i isporuka jednog vatrogasnog vozila /Datum objave 14.2.2019/


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge- oglašavanja u dnevnoj štampi i drugim publikacijama /Datum objave 14.2.2019/


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge- fizičkog i tehničkog obezbjeđenja zgrade Općine Centar Sarajevo /Datum objave 5.2.2019/


Odluka o izboru za LOT 1 - tekuće održavanje vozila /Datum objave 14.1.2019/


Odluka o izboru za LOT 2 - tekuće održavanje vozila /Datum objave 14.1.2019/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala /Datum objave 11.1.2019/


Odluka o izobru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju rolo vrata na objektu Kosog lifta na Ciglanama /Datum objave 9.1.2019/


Odluka o izboru ponuđača za izvođenje dodatnih radova na objektu OŠ ŠIP - I faza /Datum objave 9.1.2019/


Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci


Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci


Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga sistematskog ginekoloskog pregleda / Datum objave 7.12.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđač za usluge ISP-a.pdf /Datum objave 5.12.2018/


Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na zaštiti od požara zgrade Općine Centar /Datum objave 28.11.2018/


Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na regulaciji korita Koševskog potoka /Datum objave 29.11.2018/


Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku sredstava za čišćenje i održavanje higijene u 2019. godini /Datum objave 07.11.2018/


Odluku o poništenju postupka u postupku nabavke-izvođenje radova na regulaciji korita Koševskog potoka /Datum objave : 05.11.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za najam uređaja sa uslogom štampanja, skeniranja i kopiranja / Datum objave /19.10.2018/


Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i zašiti građivnske jame za kombinovnu predškolsku ustanovu Razigrani dani /Datum objave: 19.10.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke-izgradnja olimpijskog znaka na ulazu u grad Sarajevo /Datum objave 11.10.2018/


Odluka o izobru ponuđača za nabavku informacionog sistema za digitalno kancelarijsko poslovanje /Datum objave 3.10.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke- računarske mrežne opreme II putem otvorenog postupka /Datum objave 4.9.2018/


Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku isporuku i montazu plastenika za potrebe javnih objekta /Datum objave 7.8.2018/


Odluka o izboru ponuđača za nabavku računarske opreme /Datum objave 7.8.2018/


Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku popravka i održavanja u zgradi općine, prostorijama mjesnih zajednica /Datum objave 7.8.2018/


Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku školskog pribora i torbi /Datum objave 7.8.2018/


Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku i isporuku putničkog motornog vozila /Datum objave 7.8.2018/


Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku i isporuku terenskog vozila za potrebe Općinskog štaba civilne zašite /Datum objave 7.8.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, transport i ugradnja dva javna sata na području Općine Centar Sarajevo /Datum objave 31.7.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku terenskog motornog vozila za potrebe Službe za spašavanje sa visina, u prirodi, na vodi i pod vodom. /Datum objave: 31.7.2018/


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge skeniranja arhivske građe /Datum objave 18.7.2018/


Odluku o izboru ponuđača za nužne popravke u ul. Antuna Hangija br. 15 /Datum objave 18.7.2018/


Odluku o izboru ponuđača za nužne popravke u ul. Antuna Hangija br. 17 /Datum objave 18.7.2018/


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke- BBC mikro bit uređaja za potrebe Općine Centar Sarajevo /Datum objave 04.07.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke- interaktivnih tabli za potrebe Općine Centar Sarajevo /Datum objave: 03.07.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – Rekonstrukcija kosog lifta na Ciglanama /Datum objave 26.6.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za nabavku usluge – skeniranje arhivske građe /Datum objavljivanja 31.05.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za nabavku, isporuku, transport i montažu plastenik /Datum objavljivanja 31.05.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – servis i održavanje vozila volvo XC 60 /Datum objave 29.05.2018/


Odluka o izboru korisnika i dodjeli sredstava u svrhu održivog povratka /Datum objave 23.05.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji temelja stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Bolnička broj 48 /Datum objave 17.5.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača na osnovu objavljenog javnog poziva za davanje u zakup prostora za postavljanje dva kopir aparata za potrebe građana Općine Centar Sarajevo /Datum objave: 09.05.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke- kancelarijskog namještaja za potrebe Općine Centar Sarajevo putem E-aukcije, putem konkuretskog zahtjeva za dostavljanje ponude, broj obavještenja sa portala javnih: 848-7-1-26-3-41 /18 od 12.04.2018. godine /Datum objave 8.5.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji kanalizacione instalacije, stambene zgrade kolektivnog stanovanja /Datum objave 04.05.2018/


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za opremanje kontrolne sobe i uvođenje video nadzora na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ u Sarajevu, putem otvorenog postupka (Datum objeve: 24.4.2018)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za davanje prostora za postavljanje samouslužnih aparata za pružanje usluga toplih i hladnih napitaka i snack proizvoda (Datum objave 12.04.2018)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kancelarijskog namještaja putem direktnog sporazuma (Datum objave: 10.4.2018)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku održavanje spomenika šehidima i poginulim borcima na području Općine Centar Sarajevo (Datum objave: 10.4.2018)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku –izvođenje radova nužne popravke sanacije kanalizacione cijevi, stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Zaima Šarca broj 45 (Datum objave: 10.4.2018)


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku- nabavka UPS-a i regulatora (Datum objave: 22.3.2018)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku- upravljanje i održavanje vodovodnog sistema Nahorevo, Nahorevska brda, Muharemovići i Selja. /14.3.2018/


Odluka o prihvatanju ponude firme Telenet d.o.o. Sarajevo za nabavku računarskih mreženih elemenata /13.3.2018/


Odluka o prihvatu ponude firme DIWANX za dodjelu ugovora za usluge revizije investiciono-tehničke dokumentacije (datum objave: 2.2.2018.)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke robe- instalacionog projektora za potrebe Općine Centar (Datum objave: 23.1.2018)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge- informacioni sistem za komunikaciju sa građanima (Datum objave 22.1.2018)


Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke - izvođenje radova, sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno održavanje cesta za potrebe Općina Centar (Datum objave: 16.01.2018)


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge- fizičkog obezbjeđenja imovine, objekata i poslova Općine Centar Sarajevo /8.1.2018/


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke poljske kuhinje za potrebe Civilne zaštite (25.12.2017)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodatne radove na školi na Šipu (19.12.2017)


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku –nabavka sveobuhvatnog End Pointa sigurnosnog rješenja za integralni informacioni sistem (07.11.2017)


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku –izvođenja radova izgradnje biciklističke staze Alipašina-Betanija (06.11.2017)


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke- svjetlećih dekorativnih elemenata za potrebe Općine Centar Sarajevo [01.11.2017.]


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku –nabavke serverskih operativnih sistema, softvera i licenci [23.10.2017.]


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku motornog vozila za prevoz pasa putem otvorenog postupka sa obavještenjem. [28.9.2017.]


Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude za nabavku kombi vozila za potrebe civilne zaštite Općine Centar Sarajevo. [26.9.2017.]


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji dvorišne fasade, stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Ferhadija 1, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci. [20.9.2017.]


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji fasade, stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Gabelina 2, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci. [20.9.2017.]


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanju usluga sistematskog ginekološkog pregleda uposlenica


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe sukcesivna isporuka papira u 2018. godini


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe sukcesivna isporuka tonera i ketridža u 2018. godini


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku – izvođenje radova izgradnje ulice Nedžada Mušića i Gornja Breka (Datum objave 11.8.2017)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku plastenika za potrebe Općine Centar (Datum objave 7.8.2017)


Odluka o prihvatanju ponude firme ITC d.o.o Zenica za izvođenje radova izgradnje stambeno - poslovnog objekta K 79 na lokalitetu ŠIP (Datum objave: 3.8.2017.)


Odluka o prihvatanju ponude firme KJKP PARK za nabavku i izradu svjetlećih dekoratvnih elemanata (Datum objave: 1.8.2017)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe-kancelarijskog namještaj za potrebe Centra za zdravo starenje Općine Centar (Datum objave 12.7.2017)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Centra za zdravo starenje Općine Centar (datum objave 11.7.2017)


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dva hibridna vozila za potrebe Općinskog štaba civilne zaštite Općine Centar (datum objave 3.7.2017)


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji krova stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Pruščakova br. 5, (Datum objave 22.06.2017)


Odluka o prihvatanju ponude najpovoljnijeg ponuđača za održavanje spomenika šehidima i poginulim borcima-za potrebe Općine Centar Sarajevo (Datum objave 21.06.2017)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača o pružanju usluge-izrada projektne dokumentacije za izgradnju dvonamjenskog objekta (sklonište/garaža) na lokalitetu sportskog centra FIS (Datum objave 2.6.2017)


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača o izvođenju radova na rezervoaru nahorevska brda,putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci (Datum objave 1.6.2017)


Odluka o prihvatanju ponude za izradu elobarata o ekonomskoj opravdanosti osnivanja pravnog lica za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu OPćine Centar Sarajevo (Datum objave 31.05.2017)


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe- isporuka, transport i montaža plastenika sale za potrebe Općine Centar Sarajevo putem otvorenog postupka (26.04.2017)


Odluka o prihvatanju ponude SarajevoStan nužne popravke (Datum objave 18.4.2017)


Odluka o prihvatanju ponude firme Grakop za izvođenje dodatnih radova na sanaciji korita koševskog potoka (Datum objave 18.4.2017)


Odluka o prihvatanju ponude za opremanje PU Centar (Datum objave 18.01.2017)


Odluka o poništenju postupka nabavke opremanje organa PU Centar Sarajevo (Datum objave 26.12.2016.)


Odluka o prihvatanju ponude za usluge odražavanja računarske mreže u 2017. i 2018 (Datum objave 21.12.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku laptopa za potrebe vijećnika (Datum objave 19.12.2016)


Odluka o prihvatanju ponuda ponuđača za isporuku ISP-a (Datum objave 15.12.2016.)


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje radove nužne popravke na fasadi stambene zgrade (Datum objave 05.12.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku detektora za mine (Datum objave 6.12.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje radova na sanaciji korita Koševskog potoka (Datum objave 10.11.2016)


Odluka o poništavanju nabavke detektora za mine (datum objave 4.11.2016)


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu putem konkurentskog postupka za nabavku robe-sukcesivna isporuka papira u 2017.godini (23.09.2016.)


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu putem konkurentskog postupka za nabavku robe- isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Općine Centar (23.09.2016)


Odluka o prihvatanju ponude firme „Defter“ za nabavku robe – sukcesivna isporuka sredstava za čišćenje i održavanje higijene u 2017 godini (Datum objave: 8.09.2016.)


Odluka o poništenju postupka nabavke radova - Izvođenje radova redovnog održavanja lokalnih i nekatogarisnih cesta (23.08.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku i ugradnju aluminijske bravarije za potrebe Općine Centar (Datum objave 11.11.2016. )


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku robe - sukcesivna isporuka tonera i ketriđa za 2017 godinu (Datum objave 23.08.2016)


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesenu putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova-nužne popravke na krovu stambene zgrade kolektivnog stanovanja (Datum objave 30.06.2016.)


Odluku o dodjeli ugovora – specijalističko-ginekološki pregled uposlenica Općine Centar putem postupka iz usluga aneksa II dio B (Datum objave 29.06.2016.)


Odluka o poništenju postupka nabavke robe isporuka sredstava za čišćenje i održavanje higijene (datum objave 28.06.2016.)


Odluka o poništenju postupka nabavke vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova zimske službe za period 2016-2020 (datum objave 21.06.2016.)


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenju radova na rekonstrukciji trotoara (15.06.2016. godine)


Izvođenje dodatnih radova na zgradi Općine Centar - elektroinstalacije jake struje (Datum objave: 03.06.2016.)


Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača _ Ginekološki pregled


Odluka - Poništava se postupak nabavke za Sukcesivnu isporuku tonera i ketridža u 2016.


Odluka o prihvatanju ponude za kolektivno osiguranje uposlenika (Datum objave: 29.10.2015.)


Odluka o prihvatanju ponude - stolice - R&S [datum objave: 20.11.2015]


Odluka o prihvatanju ponude - kancelarijski materijal - Defter-komerc [datum objave: 20.11.2015]


Odluka o prihvatanju ponude - papir - Defter-komerc [datum objave: 20.11.2015]


Odluka o prihvatanju ponude za ugostiteljske usluge (datum objave 23.12.2015)


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku zaštitne policijske opreme (Datum objave 27.1.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku radne odjece i obuce za opcinski stab CZ (Datum objave 26.1.2016)


Odluka o prihvatanju ponude Izrada akcijaonog plana energetski održivi razvoj Općine Centar (Datum objave: 26.1.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje dodatnih radova na sistemu vatrodojave ... (Datum objave: 18.2.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za pružanje ugostiteljskih usluga za susret Općinskog načelnika sa predstavnicima Medija (Datum objave: 19.2.2016)


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje radova na sistemu videonadzora na zgradi Općine Centar ... (Datum objave: 18.2.2016)


Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na izgradnji vodova Nahorevo, Nahorevska brda, Muharemovići i Selja II Faza /Datum objave 19.10.2018/


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje dodatnih radova na mašinskim instalacijima ... (Datum objave: 18.2.2016)


odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača „DEFTER KOMERC“ d.o.o Sarajevo, za nabavku robe sukcesivna isporuka tonera i ketridža u 2018. godini


Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje dodatnih radova na elektroinstalacijama, računarska i telefonska mreža... (Datum objave: 18.2.2016)


Odluka o prihvatanju ponude firme Japet d.o.o Sarajevo za pružanje usluge održavanja postojećih informacionih sistema (Datum objave: 13.5.2016)


Odluka o prihvatanju ponude firme Grakop za izvođenje radova na investiciono održavanje stepeništa i ograda (Datum objave: 13.05.2016.)


Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na izgradnji kombinovane predškolske ustanove


2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.