SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT
Obrazovanje, sport i kultura
Stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava; prati i predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama; osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu; obezbjeđuje saradnju sa organima drugih gradskih općina i organima Kantona Sarajevo; vodi evidenciju obrazovnih, sportskih, kulturnih i drugih institucija, registar objekata namijenjenih mladima i brine se o rješavanju problema u lokalnoj zajednici u skladu sa postavljenim ciljevima; ostvaruje komunikaciju sa mladima i stvara im povoljan ambijent za veće učešće u rješavanju njihovih problema; vrši nadzor nad ostvarivanjem javnog interesa Općine u oblasti obrazovanja, sporta, nevladinih organizacija, mladih, te oblasti kulture; inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz svog djelokruga; vodi registar sportskih i kulturnih dobara kojima upravlja Općina Centar.

  Misije Službe za obrazovanje, kulturu i sport je predlaganje i provođenje općinske politike u oblasti obrazovanja, kulture i sporta:

  • unapređenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama;
  • kontinuirana briga o mladim;
  • podrška razvoju i unapređenju nevladinog sektora – realizaciji kvalitetnih i dobro osmišljenih projekata;
  • stvaranje realnih uslova za sportsko-rekreativne aktivnosti građana i efikasnije korištenje kulturnih i sportskih objekata na području Općine Centar.
  POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
  Zakira Šero
  Telefon: +387 33 56 23 68
  Fax: + 387 33 562 472
  E-mail: zakira.sero@centar.ba
  2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.