Nahorevo

Mjesno područje Nahorevo:

naselje Nahorevo 1 do 169 i 2 do 80.

ADRESA:
NAHOREVO BB

TELEFON:
+ 387 33 670 822

EMAIL:
mz.nahorevo@centar.ba