MEĐUNARODNI STANDARD SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM
ISO 9001-2008
ISO 9001:2008 je međunarodni standard koji specificira zahtjeve sistema upravljanja kvalitetom. ISO je međunarodna organizacija za standardizaciju (skraćenica od International Organization for Standardization).

Šta je sistem upravljanja kvalitetom ?
To je upravljački sistem kojim usmjeravamo organizaciju na ostvarenje postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornosti, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom. To je sistem u kome se tačno zna KO, ŠTA, KADA I KAKO RADI !

Šta je to certifikat sistema kvaliteta ?
To je potvrda kojom treća, nezavisna i objektivna strana daje pismenu garanciju da je sistem kvaliteta koji je primijenjen u organizaciji usklađen sa međunarodnim standardom ISO 9001.

Ko može izdati certifikat ?
Certifikat izdaju ovlaštene certifikacijske kuće akreditovane od akreditacijskog tijela.

SIQ - ugledna slovenačka certifikacijska kuća iz Ljubljane izdala je 14. aprila 2003. pod brojem Q-511 certifikat da je Općina Centar dobila međunarodno priznati certifikat ISO standarda 9001:2000 za OSTVARIVANJE LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE.

U Općini Centar se svake godine potvrđuje Certifikat, nakon što ekspertni tim firme SIQ izvršio detaljnu provjeru funkcionisanja uspostavljenog sistema kvaliteta u Općini i najvišim ocjenama vrednovao primjenu norme ISO 9001:2000 standarda kvaliteta, praksu pružanja usluga korisnicima i unapređenja u organizaciji i efikasnosti rada izvršenih u Općini za godinu dana.

Koje su prednosti certificiranog sistema upravljanja ?
Poboljšanje:
  1. efikasnosti upravljanja,
  2. lakše rješavanje problema,
  3. moral i motivacija osoblja,
  4. bolja disciplina,
  5. imidž organizacije

Općina Centar je, kao prvi organ u oblasti državne uprave u BiH, 16. aprila 2003. godine, dobila certifikat ISO 9001:2000 međunarodnog standarda kvaliteta za usluge koje općinske službe pružaju građanima u oblasti lokalne uprave i samouprave. 
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.