2015. godina
Informativni bilteni Općine
Bilten izlazi krajem svakog mjeseca Tiraž 6.000 primjeraka
Broj 185


januar / siječanj 2016

Broj 186


februar / veljača 2016

Broj 187


  mart / ožujak 2016
Broj 188


  april / travanj 2016

Broj 189


  maj / svibanj 2016

Broj 190


  juni / lipanj 2016
Broj 191


  juli / srpanj 2016

Broj 192


august/kolovoz 2016

Broj 193


septembar/rujan 2016

Broj 194


oktobar/listopad 2016

Broj 195


novembar/studeni 2016

Broj 196


decembar/prosinac
2016

Glavni i odgovorni urednik
Safet Huremović

 


+ 387 33 56 23 25

 

 
safet.huremovic@centar.ba

 
Priprema tekstova:
Kabinet općinskog načelnika

 

+ 387 33 56 23 25

 

 
press@centar.ba

DTP:
Služba za informatiku

 

+387 33 56 23 34

  
 
 
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.