Služba za upravu, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina
Imovinska i katastar
Stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava; rješava u upravnim stvarima iz oblasti imovinsko-pravnih i geodetskih poslova i katastra nekretnina; inicira i provodi postupke iz svoje nadležnosti: radi upisa stvarnih prava na nekretninama čiji je nosilac prava Općina Centar Sarajevo, upisa javnih i općih dobara, prodaje zemljišta putem javnog konkursa radi izgradnje, dodjele zemljišta radi izgradnje neposrednom pogodbom; predlaže Općinskom vijeću akte iz svoje nadležnosti radi prodaje i zamjene nekretnina; analizira i priprema prijedloge propisa iz oblasti imovinsko-pravnih poslova i geodetskih poslova i katastra nekretnina za Općinsko vijeće; provodi postupke utvrđivanja tržišne cijene kao naknade za nekretnine; provodi postupke obračuna troškova za pogodnost – rentu, te prati naplatu sredstava po ovom osnovu; sprovodi imovinske zakone iz segmenta povrata nekretnina po odlukama Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica; postupa u predmetima eksproprijacije; provodi postupke upisa nekretnina i prava na nekretninama u postupku privatizacije; održava ažurnim katastarski operat; predlaže i sprovodi utvrđenu politiku u gazdovanju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine; vrši kompjutersku obradu podataka i vodi zakonom propisane registre, vrši poslove vještačenja u postupcima iz urbanizma i građenja; analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti; izdaje uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije; inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz svog djelokruga.
Obavlja poslove iz svoje nadležnosti koji su određeni Odlukom o osnivanju i djelokrugu općinskih službi za upravu i drugih službi Općine Centar Sarajevo (broj 10-34-246/07 od 05.11.2007. godine) i) i nizom drugih materijalnih propisa koji regulišu ovu oblast.

U nadležnosti ove službe je i:
  • pripremanje nacrta rješenja za Općinsko vijeće koji upravlja i raspolaže gradskim građevinskim zemljištem,
  • povrat nekretnina u svojini građana,
  • izvršenje odluka komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica,
  • utvrđivanje prava na alternativni smještaj,
  • održavanje katastra nekretnina,
  • praćenje, utvrđivanje i snimanje nastalih promjena na zemljištu i provođenje na planovima, karti, elaboratu i katastarskom operatu,
  • obnavljanje biljega stalnih geodetskih tačaka,
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Damir Konjičanin
 
Telefon: + 387 33 562 356
Fax: + 387 33 562 455

 

damir.konjicanin@centar.ba

 

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.