SLUŽBA ZA FINANSIJE
Finansije
Obavlja poslove planiranja, praćenja i izvještavanja o izvršenju budžeta; vodi finansijske i knjigovodstvene poslove po principima trezorskog sistema poslovanja: prati naplatu prihoda, raspored istih i trošenje u skladu sa propisanom namjenom izvora sredstava, prati i odgovorna je za trošenje budžetskih sredstava u skladu sa odobrenim budžetskim pozicijama i naplaćenim prihodima; predlaže mjere za usklađenje rashoda sa prihodima; obavlja poslove: likvidature, obračuna plaća i drugih primanja uposlenika i vijećnika, obračun naknada iz oblasti socijalne zaštite; platnog prometa putem jedinstvenog računa, prikupljanja javnih prihoda, transakcijskih računa i gotovinskog prometa; knjigovodstvene evidencije finansijskog poslovanja; vodi knjigovodstvenu evidenciju imovine, obaveza i potraživanja u pomoćnim knjigama i druge propisane evidencije; sprovodi i odgovorna je za realizaciju investicionih projekata iz svog djelokruga u skladu sa zakonom; koordinira izradu strategije razvoja i programiranja razvoja jedinice lokalne samouprave i učestvuje u izradi strateških dokumenata Općine; osigurava usklađenosti budžetskog planiranja i Program javnih investicija (PJI) sa razvojnim prioritetima Općine; rješava u upravnim stvarima iz oblasti za koje je osnovana;

  Naša misija je predlaganje i provođenje općin-ske politike u oblasti privrede, finansija, turizma i ugostiteljstva:


  • prikupljanje i raspodjela javnih prihoda
  • stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj privrede
  • racionalno upravljanje poslovnim pros-torima Općine Centar
  • efikasno i racionalno vršenje svih računo-vodstvenih i
  • knjigovodstvenih poslova Općine Centar
  POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
  Fahrudin Kurtović
  Telefon: + 387 33 56 23 85
  Fax: + 387 33 56 24 66
  E-mail: fahrudin.kurtovic@centar.ba

   

  2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.