OPĆINA CENTAR SARAJEVO
Deklaracija o zaštiti okoliša
I
Općina Centar Sarajevo je u Bosni i Hercegovini i šire poznata kao jedinica lokalne samouprave koja je među vodećima u primjeni temeljnih principa javne uprave, prije svega zakonitosti, javnosti i tranasparentnosti - što je sve rezultiralo time da je postala primjer za druge. Tehničke, tehnološke i sve druge pozitivne inovacije, uključujući i uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom po međunarodnim ISO standardima predstavljali su izazove koji su uspješno realizirani, a prvenstveno u interesu građana Općine Centar i korisnika usluga.
II
Općina Centar Sarajevo je administrativni, poslovni, kulturni, zdravstveni i trgovinsko-kulturni centar Grada, Kantona Sarajevo, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, prepoznatljiva i po svojim turističkim znamenitostima i potencijalima kao što su plodna tla, šume, vodotoci, te potencijalima za ekonomski održiv razvoj, zasnovan na ekološki dozvoljenim tehnologijama.
III
Općina Centar Sarajevo je svjesna da trend ugrožavanja čovjekova okoliša nije zaustavljen i da bi nedovoljno osmišljen i uređen privredni i drugi razvoj mogli povećati uništavanje okoliša.
Zbog toga je Oćina odlučna da, u skladu sa nadležnostima, utiče i osigurava uravnotežen ekološki i privredni razvoj, u cilju trajnog očuvanja naslijeđene baštine za sadašnje i buduće generacije, te dosljednu provedbu domaćih i međunarodnih pravnih normi koje građanima treba da osiguraju pravo na zdrav i život u očuvanom okolišu, sa standardom dostojanstvenim za sve kategorije građana.
IV
U vezi sa naprijed navedenim, Općina Centar će:
-racionalno i planski gospodariti zemljištem, u cilju izgradnje i daljeg razvoja, te proizvodnje hrane;
-provoditi mjere u pravcu onemogućavanja i zaustavljanja bespravne gradnje, te pretvaranja visokoplodnih i šumskih zemljišta u nepoljoprivredna, posebno građevinska;
-privoditi zapuštene površine poljoprivrednoj proizvodnji, te unaprijeđivati niže u više kategorije zemljišta;
-insistirati na prevenciji, te strogoj kontroli i eliminiranju svih uzroka zagađenja vode, zraka i zemljišta, kao i na sprečavanju nekontrolisne sječe, požara, poplava, nastanka klizišta i slično, uključujući i zaštitu od buke;
-raditi na zaštiti izvorišta pitke vode, te insistirati na provođenju mjera prečišćavanja otpadnih voda, zaštiti i uređenju vodotoka;
-brinuti za očuvanje spomeničkog i kulturnog naslijeđa, uključujući i prirodno (parkovi, šume, prirodna staništa rijetkih vrsta flore i faune);
-insistirati da se upravljanje otpadom postavi i vodi na način da se prije svega utječe na sprečavanje nastajanja otpada, te dalje kroz reciklažu do ponovnog korištenja kao sekundarne sirovine, sve do sigurnog odlaganja ostataka koji se ne mogu upotrijebiti;
-utvrditi i realizirati mjere neophodne za sanaciju dosadašnjeg nekontrolisanog odlaganja otpada;
-kod svog učešća u donošenju novih ili kod izmjena prostorno-planskih dokumenata voditi računa o trajnoj zaštiti i unapređenju čovjekove okoline, čuvajući pri tome kulturna, historijska, ambijentalna i pejzažna obilježja;
-u zavisnosti od nadležnosti i raspoloživih finansijskih sredstava, samostalno ili u saradnji sa Gradom, Kantonom, općinama i udruženjima građana planirati i realizirati projekte koji se direktno ili indirektno odnose na zaštitu okoliša, posebno projekte koji se odnose na edukaciju mladih;
-buduće programe i planove općinskih službi usklađivati sa utvrđenim općim okvirom i načelima iz ove Deklaracije, te
-stalno promovirati i podržavati sve ideje i akcije kojima se razvija ekološka svijest građana.
Prijedloge i sugestije u vezi sa tekstom Deklaracije možete uputiti Komisiji za ekologiju i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa (dostaviti Službi za poslove Općinskog vijeća Centar, Mis Irbina 1 ili telefonom na broj 562-311).
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.