Civilna zaštita
Stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava; izrađuje procjenu ugroženosti, program razvoja i plan zaštite te druge propise iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za područje općine; organizuje i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za njihovo izvođenje; priprema materijale, organizuje sjednice i izrađuje zapisnike sa sjednica OŠCZ, te obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće, Općinski načelnik i OŠCZ; vrši popunu ljudstvom štabova CZ, službi zaštite i spašavanja i jedinica CZ, određuje povjerenike i osigurava opremanje materijalno – tehničkim sredstvima, te organizuje, izvodi i prati realizaciju njihove obuke kao i obuku građana; ostvaruje saradnju sa drugim institucijama u oblasti zaštite i spašavanja; obavlja tekuće održavanje, provodi proceduru izdavanja zakup i vrši kontrolu korištenja skloništa; organizuje rad i funkcionisanje operativnog centra; poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine i osigurava njegovu realizaciju; posreduje u uklanjanju pronađenih neeksplodiranih ubojitih sredstava; učestvuje u realizaciji pomoći drugim područjima pogođenim prirodnim i drugim nesrećama; organizuje snabdijevanje pitkom vodom stanovništva općine koje nije priključeno na gradsku vodovodnu mrežu, kao i u slučaju onečišćenja lokalnih rezervoara;vodi propisane evidencije; vodi registar skloništa i druge imovine iz nadležnosti.

Misije Službe za civilnu zaštitu je zaštita i spašavanje stanovništva imaterijalnih dobara u vanrednim prilikama, u slučaju elementarnih i drugih nesreća i opasnosti te u slučaju rata
KLIZIŠTA

Na području Općine Centar registrovano je oko 114 klizišta, od toga 64 aktivna i 54 umirena. Okolnosti koje su pogodovale nastanku ovolikom broju klizišta su:

 

  • veliki broj stambenih objekata i infrastrukture napravljen bez ikakvog regulacionog plana,
  • neispravne instalacije vodovoda i kanalizacije,
  • neregulisano oticanje voda sa saobraćajnica,
  • neregulisano odvodnjavanje sa većih površina,
  • sječa drveća


U sprečavanju pojavljivanja novih klizišta mogu najviše doprinijeti građani: zaustavljanjem neregulisane izgradnje, čuvanjem i zasađivanjem odgovarajućih vrsta drveća, izbjegavanjem bilo kakve zemljanih radova bez odobrenja nadležnih službi, itd.

 

SKLONIŠTA

Kućna i blokovska skloništa u miru mogu se davati na korištenje za druge namjene pravnim i fizičkim licima po osnovu ugovora ili drugom osnovu utvrđenom instrukcijom, a pod slijedećim uvjetima:
• da se u njima ne vrše adaptacije ili druge građevinske rekonstrukcije koje bi uticale na promjenu njihove osnovne namjene na umanjenje zaštitnih karakteristika skloništa;
• da se ne koriste u svrhe koje bi pogoršale sigurnost i higijensko-tehničke karakteristike skloništa;
• da se u prostorijama skloništa ne postavljaju pregrade stalnog karaktera
• da se ne koriste za skladištenje eksplozivnih i lako zapaljivih materija, te roba i materija u rasutom stanju;
• da se korištenjem skloništa ne narušava kućni red i mir;
• da se sklonište stalno održava u tehnički ispravnom i funkcionalnom stanju

Zahtjev za korištenje kućnih i blokovskih skloništa u miru podnosi se Službi civilne zaštite. Izuzetno od prethodnog stava, zahtjev za korištenje javnih skloništa u miru podnosi se Kantonalnom štabu civilne zaštite.

 

UVJERENJA

U Službi civilne zaštite mogu se dobiti:
• Uvjerenje o učešću u CZ u toku rata
• Uvjerenje o ranjavanju i pogibiji učesnika u CZ

 


NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA (NUS) MINE – BOMBE –ORUŽJE

Građani bez ikakvih provjera i prijetnji zakonskim sankcijama mogu predati ili prijaviti zaostalo ratno oružje, municiju, mine i eksploziv

 1. POJEDINAČNO

A)  možete predati bilo kojoj policijskoj stanici

B)  možete prijaviti Službi civilne zaštite Općine Centar. Služba civilne zaštite angažovat će kantonalnu specijalizovanu jedinicu za preuzimanje NUS- a

2. ORGANIZOVANO

Sakupljanje materijala ratnog oružja, mina i eksploziva vrši se za vrijeme «ŽETVE» u organizaciji snaga međunarodne zajednice i CIVILNE ZAŠTITE na određenim punktovima.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Vahid Bećirević

 

 

+ 387 33 562 342

Fax: + 387 33 562 437
 
 
 

 

Prema projektima i standardima BH MAK-a, Općina Centar je od 10. 12. 2003. godine, čista od mina, prva u Kantonu Sarajevo, a i prva općina u Bosni i Hercegovini.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.