BUDŽET 2011.
Budžet za 2011. godinu planiran je u ukupnom iznosu 28.013.682 KM, što je za oko 20% manje u odnosu na planirani za 2010. godinu. Od ukupno planiranih budžetskih sredstava za 2011. godinu, prihod tekućeg perioda iznosi 22.883.668 KM, a prenesena neutrošena sredstva iz 2010. godine 5.130.014 KM. U odnosu na budžet 2010. godine planirani prihodi u 2011. godini veći su za 5,89%, što je rezultat procjene realizacije građevinskih radova na velikim poslovnim i stambenim objektima na Šipu na osnovu čega je planiran najveći dio povećanje prihoda od naknada za uređenje građevinskog zemljišta. U strukturi tekućih prihoda u 2011. godini, porezni prihodi učestvuju sa 20,10%, neporezni 64,40% i tekuće potpore 15,50%.

IZDACI


Ukupna planirana budžetska sredstva za 2011. godinu (28.013.682 KM) raspoređuju se na tri korisnika: općinski organ uprave 26.613.812 KM, Stručnu službu Općinskog vijeća 1.121.650 KM i Pravobranilaštvo Općine 278.220 KM. Raspored budžetskih sredstava odražava stanje u ekonomiji društva, stagniranja ili neznatnog povećanja investicija, a s druge strane povećanih zahtjeva za intervencijama u osnovnim životnim potrebama građana. Struktura izdataka izgleda ovako: tekući izdaci 57,09%; kapitalni izdaci 40,50%; ukupna finansiranja 0,91%; tekuće rezerve 1,49%. Za pokriće troškova rada organa uprave planirano je 9.097.700 KM, uz opredjeljenje da se ta sredstva zadrže na nivou prošle godine ili smanje do mogućih ušteda, tako da ukupno smanjenje ovih stavki u odnosu na prethodnu godinu iznosi 4,28%. Na plaće i naknade troškova zaposlenih odnosi se 6.297.000 KM, dok su izdaci za materijal i usluge 2.150.700 KM (koji obuhvataju i naknade vijećnicima 200.000 KM; za rad komisija Općinskog vijeća 142.000 KM i drugih komisija 60.000 KM; naknade članovima savjeta mjesnih zajednica 115.500 KM; za članove Općinske izborne komisije 14.200 KM). Za finansiranje parlamentarnih grupa koje participiraju u radu Vijeća planirano je 300.000 KM.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURAU 2011. godini za investiciono-tehničko održavanje komunalne infrastrukture na području Centra planirano je 5.570.000 KM. Od toga 4.295.000 KM za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju te redovno i zimsko održavanje saobraćajnica (za lokalne ceste 2.015.000 KM; za nekategorisane 1.280.000 KM; za zimsko održavanje ulica 1.000.000 KM).
Za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže planirano je 200.000 KM. Općina će u 2011. godini izdvojiti 400.000 za sanaciju klizišta te 520.000 KM za izgradnju i sanaciju stepeništa i ograda; javnu rasvjetu 105.000 KM.

ZAŠTITA OKOLIŠA


Osim spomenutih projekata na poboljšanju komunalne infrastrukture, koji su bitni i sa ekološkog aspekta, Općina će u 2011. godini izdvojiti 3.320.074 KM za projekte zaštite okoliša. Za infrastrukturno uređenje gradskog građevinskog zemljišta na području u obuhvatu RP Šip planirano je 1.000.000 KM; za nastavak izgradnje i uređenja gradskog parka Jezero 145.575 KM; uređenje manjih javnih površina i sportskih igrališta 148.776 KM; za rušenje bespravno izgrađenih objekata 50.000 KM, a za uklanjanje ruševnih objekata koji ugrožavaju sigurnost građana 60.000 KM. Osim toga, za uklanjanje divljih deponija i postavljanje niša za kontejnere planirano je 20.000 KM, a za kontrolu kvaliteta vode u šest lokalnih rezervoara 30.000 KM; čišćenje i uređenje vodotoka (Koševski potok) 50.000 KM. Za učešće u zajedničkom gradskom projektu izgradnje azila za napuštene životinje planirano je 20.000 KM, a Veterinarskoj stanici KS 10.000 KM za kastraciju i sterilizaciju pasa.


IZGRADNJA OBJEKATA, NABAVKA I UREĐENJE ZEMLJIŠTA


Zbog prolongiranja početka izgradnje pješačkog mosta Likovna akademija-Radićeva planirana sredstva u iznosu 1.950.000 KM prenose se u budžet za 2011. godinu. Za preuzimanje gradskog zemljišta u svrhu izgradnje sedam stambenih objekata na Šipu planirano je 1.550.000 KM, dok je za projekt izgradnje osnovne škole na Šipu (naknade za građevinske dozvole i izgradnju skloništa u sklopu objekta) predviđeno 614.883 KM.

Kad je riječ o planskom uređenju prostora Općine, predviđeno je 208.500 KM za izradu te izmjene i dopune regulacionih planova i urbanističkih projekata.


STAMBENI FONDU cilju poboljšanja uvjeta stanovanja i održavanja stambenog fonda, u općinskom budžetu je planirano: 100.000 KM za sufinansiranje sanacije zajedničkih dijelova stambenih zgrada ali samo za socijalno ugrožene porodice; 70.000 za hitne intervencije; 30.000 za sanacije u slučaju nesreća; 5.000 za sanaciju općinskih stanova i isto toliko za označavanja ulica novim nazivima i numeraciju objekata.
POMOĆ ZA SOCIJALNO NAJUGROŽENIJE
--------------------------------------------------------------------------------

Imajući u vidu da se veliki broj stanovnika nalazi u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji, Općina će i u 2011. godini znatan dio budžetskih sredstava usmjeriti za pomoć socijalno najugroženijim kategorijama. Tako će 554.000 KM biti raspoređeno za: urgentnu socijalnu pomoć –jednokratne donacije 150.000; participaciju za kupovinu kruha i mlijeka penzionerima 180.000; đačke užine za osnovce u stanju socijalne potrebe 80.000; nabavku lijekova za oboljele od teških hroničnih bolesti 25.000; zdravstvenu zaštitu trudnica bez osiguranja 5.000 KM; troškove privremenog smještaja socijalno ugroženih porodica 45.000; za sanaciju stambenih jedinica socijalno ugroženih porodica 20.000 KM; prilagođavanje stambenih objekata potrebama invalida 10.000; troškove legalizacije stambenih objekata penzionera sa niskim primanjima 10.000 KM; Udruženju penzionera Centar za nabavku lijekova 20.000 KM; Narodnoj kuhinji Stari Grad 10.000 KM i drugo.


PODRŠKA BORAČKOJ POPULACIJIOpćina će kao i do sada znatna budžetska sredstva - 538.000 KM usmjeriti na podršku pripadnicima boračke populacije. Tako je za finansiranje projekata boračkih udruženja izdvojeno 330.000 KM (od toga 245.000 KM za BOOC – firmu koju su osnovala boračka udruženja iz Centra); jednokratnu novčanu pomoć boračkim porodicama 80.000 KM; isto toliko za pomoć 100% ratnim vojnim invalidima; za aktivnosti na obilježavanju značajnijih datuma iz naše novije historije 48.000 KM (u tom okviru 10.000 KM za održavanje spomenika poginulim braniteljima i 15.000 KM za renoviranje spomen-obilježja Oaza mira-Pionirska dolina). U 2011. godini Općina će JOB-u Unija veterana dodijeliti 50.000 KM za nastavak izgradnje spomen-obilježja Mala kula. OBRAZOVANJE, KULTURA, SPORT U okviru podrške obrazovnom procesu, osim sredstava za projekt izgradnje škole na Šipu, u 2011. godini izdvojeno je 574.000 KM (za stipendiranje učenika i studenata 210.000 KM; 70.000 za poboljšanje uvjeta u osnovnim školama, 20.000 u srednjim školama i 45.000 visokoškolskim ustanovama; 40.000 KM za nagrađivanje osnovnih škola; 21.000 KM za školska takmičenja; 38.000 KM za manifestaciju Dan osnovnih škola Općine Centar; 30.000 KM za školski pribor za prvačiće; 64.500 KM za gradski prevoz za učenike; 5.500 KM za kupovinu karata osnovcima za pozorišne predstave; 10.000 KM poticanje romske djece na redovno školovanje; 10.000 KM podrška radu ekoloških sekcija; 5.000 KM za opremanje školskih biblioteka itd.) Kad su u pitanju projekti iz oblasti kulture a koji su prvenstveno namijenjeni mladima Općina će u 2011. godini izdvojiti: 138.930 KM za rad i projekte Centra za kulturu; 111.070 KM za rad i projekte Centra za mlade na Gorici; po 10.000 za izdavanje i nabavku knjiga te za doček Nove godine na otvorenom; podrška održavanju Sarajevo Film Festivala 10.000 KM, a za Pop-rock festival mladih u Skenderiji 25.000 KM; 50.000 KM za adaptaciju prostorija kina Tesla; 30.000 KM za projekte 20 omladinskih organizacija i isto toliko za izradu strategije za mlade; praznične donacije udruženjima koja brinu o osobama s posebnim potrebama 8.000 KM... Značajna suma – 579.000 KM bit će izdvojena za ostvarivanje javnog interesa u oblasti sporta. Tako je za rad Centra za sport i rekreaciju planirano 90.000 KM i dodatnih 100.000 za modernizaciju stadiona na Koševu i 50.000 KM za održavanje terena na tom stadionu; finansijska podrška sportskim organizacijama i pojedincima koja se dodjeljuje putem Komisije za sport iznosi 240.000 KM; za sportska takmičenja i projekte za osnovce i djecu predškolskog uzrasta 79.000 KM te 15.000 za sportske susrete srednjoškolaca... Kao i prethodnih godina, Općina će za podršku nevladinom sektoru u 2011. godini izdvojiti 520.000 KM za finansijsku potporu projektima oko 150 nevladinih organizacija, udruženja i fondacija, a koji se odnose na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, kulturu, ekologiju, razvoj lokalne zajednice. Vjerskim zajednicama i institucijama obezbijeđeno je 120.000 KM za obnovu vjerskih objekata (sredstva raspoređuje Komisija za vjerska pitanja) i 15.000 za obilježavanje vjerskih praznika. Kao podrška zdravstvenim ustanovama za nabavku medicinske opreme u općinskom budžetu je planirano 217.020 KM (Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu 185.000 KM, 25.000 KM Općoj bolnici Prim. dr. Abdulah Nakaš, 7.020 KM Domu zdravlja Kantona Sarajevo). Općina će u 2011. godini donirati 10.000 KM za tehničku podršku radu Policijske uprave Centar – adaptaciju šalter sale u Odjeljenju za administraciju te 2.500 KM kao nagradu za „policajca godine“. Za poticanje privrednog razvoja planirano je 606.693 KM (kreditna linija za mala i srednja preduzeća 205.693 KM; učešće u projektima SERDA-e 33.000 KM; izrada akcionog plana pokretanja biznisa na padinskim područjima 10.000 KM; grant neprofitnim organizacijama za korištenje evropskih fondova 15.000 KM; Poljoprivrednoj zadruzi u Nahorevu 5.000 KM; nagrađivanje najuspješnijih farmera 10.000 KM; sanacija i uređenje općinskih poslovnih prostora 328.000 KM). Općina Centar će u 2011. godini izdvojiti 40.000 KM za pomoć nerazvijenim općinama za održivi povratak stanovnika u prijeratne domove. Osim toga, iz sredstava civilne zaštite planirano je 170.000 KM za pomoć drugim općinama u saniranju šteta od elementarnih nepogoda. Za ostvarivanje Programa zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i drugih nesreća u budžetu 2011. godine raspoređeno je 1.845.000 KM. Znatan dio tih sredstava – 866.000 KM predstavlja rezervu za sanaciju šteta od eventualnih prirodnih i drugih nesreća, dok je 340.000 KM planirano za uspostavljanje novog sistema uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva; 100.000 KM za opremanje i obuku službi zaštite i spašavanja; 96.000 KM za DVD „Bjelave“. Ostatak sredstava planiran je za: obuku i opremanje štabova civilne zaštite, unapređenje protivpožarne zaštite i drugo iz nadležnosti civilne zaštite

+ 387 33 56 23 66

 


 

finansije@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.