BUDŽET 2009.
Općinsko vijeće je na 5. redovnoj sjednici, održanoj 16. marta 2009. godine usvojilo Budžet Općine Centar za 2009. godinu sa odlukom o njegovom izvršavanju. Nastavljena je praksa da građani učestvuju u kreiranju općinskog budžeta predlažući prioritetne projekte u javnoj raspravi koja je održana u svih 15 mjesnih zajednica. Budžet Općine za 2009. godinu planiran je u iznosu od 49,302.068 KM.

KAKO SE PUNI BUDŽET
Ovogodišnji Budžet Općine Centar planiran je u ukupnom iznosu 49,302.068 KM (od čega je prihod tekućeg perioda planiran u iznosu 33,268.532 KM, primici od drugih nivoa vlasti 941.200 KM i prenesena neutrošena sredstva iz 2008. godine u iznosu 15,092,336 KM). Ukupno planirana ovogodišnja budžetska sredstva veća su za 1,32% u odnosu na 2008. godinu kada je budžet iznosio 48,661.985 KM.
U strukturi tekućih prihoda u 2009. godini, porezni prihodi učestvuju sa 22,53%, neporezni sa 63,93% i tekuće potpore 13,54%.
Prihodi od poreza procjenjuju se na 7,497.000 KM, i to: od poreza na imovinu 1,700.000 KM, poreza na promet nepokretnosti 3,000.000 i ostalih poreza 2,070.000 KM.
Neporezni prihodi planirani su iznosu 21,268.000 KM. Prihodi od naknada za građevinsko zemljište-rente planirani su u iznosu 7,700.000 KM po osnovu uređenja građevinskog zemljišta za gradnju velikih poslovnih kompleksa i proširenje poslovnog objekta na Marijin dvoru (Palace Group). Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora planiran je u iznosu 4,050.000 KM, od iznajmljivanja skloništa 40.000 KM te od iznajmljivanja javnih površina 350.000 KM.

 

BUDŽETSKI IZDACI
Ukupna budžetska sredstva raspoređuju se na tri korisnika: općinski
organ uprave 47,865.968 KM; Stručna služba Općinskog vijeća 1,183.300 KM i Pravobranilaštvo Općine 252.800 KM.
Raspored sredstava izvršen je tako da je za pokriće troškova rada
općinskog organa uprave obezbijeđeno 9,520.117 KM – što je na nivou
iz 2008. godine. Za plaće i naknade troškova zaposlenih planirano je
6,218.000 KM, naknade vijećnicima 432.100 KM, a za materijal i usluge 2,299.000 KM.
VIŠE OD 13 MILIONA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
I ove godine znatan dio budžetskih sredstava bit će utrošen na projekte
komunalne infrastrukture. Više od sedam miliona planirano je za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih cesta te dodatnih 750.000 KM za zimsko održavanje ulica; 300.000 KM za popločavanje Obale Maka Dizdara, milion KM za sanaciju i izgradnju stepeništa i ograda; 1,328.144 KM za sanaciju klizišta na području Općine. Za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže u ovoj godini planirano je 1,100.000 KM te još milion za projekte vodosnabdijevanja naselja Nahorevo i Grdonj. Za nastavak izgradnje kolektora uz Koševski potok za prikupljanje otpadnih voda planirano je dodatnih 218.000 KM.
U cilju poboljšavanja uvjeta za život njenih stanovnika Općina će u ovoj godini izdvojiti i 300.000 KM za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju gasne mreže, 510.000 KM za javnu rasvjetu i 60.000 KM za sanaciju niskonaponske mreže.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Osim spomenutih projekata za poboljšanje komunalne infrastrukture,
koji su bitni i sa ekološkog aspekta, Općina će izdvojiti u 2009. godini
4,821.000 KM za projekte zaštite okoliša. Bit će nastavljeni radovi na
uređenju manjih javnih površina (300.000 KM), izgradnji i uređenju parka “Jezero” (100.000 KM)... Za infrastrukturno uređenje područja u obuhvatu Regulacionog plana “Šip” predviđeno je 2,300.000 KM, a za ekološki projekt putem razvojne agencije SERDA 83.000 KM.
IZGRADNJA OBJEKATA
Budžetska sredstva u ovoj godini bit će uglavnom utrošena na nove
ali i već započete značajne projekte kao što su izgradnja pješačkog
mosta Likovna akademija-Radićeva (2,100.000 KM); završetak izgradnje stambene zgrade u ulici Sepetarevac 21 (700.000 KM); 300.000 KM za izvedbeni projekt i uređenje zemljišta za izgradnju zgrade osnovne škole na Šipu; 1,100.000 KM za projektnu dokumentaciju i naknadu za zemljište radi izgradnje dva stambena objekta u novom naselju Šip. Kako ni ove godine neće početi realizacija projekta izgradnje novog stambenog naselja “Zuko Džumhur” na Koševskom brdu zbog višegodišnjeg sudskog spora
oko imovinsko-pravnih odnosa, planirano je 200.000 KM za nužnu sanaciju stanova u postojećem naselju.
U cilju poboljšanju uvjeta stanovanja, Općina će i u ovoj godini izdvojiti više od milion maraka za investiciono održavanje stambeno-poslovnih objekata odnosno sanaciju zajedničkih dijelova stambenih zgrada. Kad je riječ o planskom uređenju prostora Općine, predviđeno je oko 232.000 KM za izradu ili izmjene i dopune regulacionih planova: Bjelave- Nemanjina, Bjelave-Mejtaš, Podgaj-Tekija, Breka, Koševsko brdo, Stambena zona Šip i Ciglane – kako bi se planovi usaglasili sa postojećim stanjem i stvorili uvjeti za buduću gradnju.
POTICANJE PRIVREDNOG RAZVOJA
U ovoj godini planirano je više od 1,200.000 KM za poticaj privrednog
razvoja – putem kredita banaka za mala i srednja preduzeća i zapošljavanje; zajedničkih projekata sa privrednim asocijacijama; finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima i Poljoprivrednoj zadruzi u Nahorevu kao i za izgradnju veterinarske ambulante Slatina i drugo. Više od 700.000 KM planirano je za sanaciju poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Centar od kojih se očekuje značajan prihod u Budžet.
POMOĆ ZA SOCIJALNO NAJUGROŽENIJE
Imajući u vidu ekonomsku krizu koja je uveliko zahvatila i našu zemlju gdje se veliki broj stanovnika nalazi u izuzetno teškoj situaciji, Općina Centar će i u ovoj godini znatan dio budžetskih sredstava usmjeriti za pomoć socijalno najugroženijim kategorijama. Tako će 665.000 KM biti raspoređeno za:urgentne jednokratne novčane donacije (150.000 KM); pomoć za liječenjeteško oboljelih i nabavku skupih lijekova (50.000 KM); troškove privremenog smještaja (50.000 KM); poboljšanje uvjeta stanovanja socijalno ugroženih porodica (80.000 KM); prilagođavanje stambenih objekata potrebama invalida
(20.000 KM); plaćanje đačke užine za osnovce (80.000 KM) i troškova
zdravstvenog osiguranja starijih od 65 godina (25.000 KM); pomoć trudnicama koje nemaju zdravstveno osiguranje (15.000 KM)…
Zdravstvenim ustanovama namijenjeno je 150.000 KM – po 50.000
KM Općoj bolnici i Kliničkom centru na Koševu za nabavku medicinske opreme te Javnoj ustanovi Domovi zdravlja Sarajevo za pomoć u rekonstrukciji ambulanti.
NASTAVAK PODRŠKE BORAČKOJ POPULACIJI
Općina će kao i do sada znatna budžetska sredstva - 563.000 KM usmjeriti za podršku pripadnicima boračke populacije i 210.000 KM za očuvanje uspomene na poginule branitelje. Za finansiranje projekata boračkih udruženja izdvojeno je 325.000 KM i još 50.000 KM za saniranje prostorija u kojima rade; za jednokratne novčane pomoći boračkim porodicama 80.000 KM i 70.000 KM za pomoć 100% ratnim vojnim invalidima te 10.000 KM za izgradnju prilaza do stanova za RVI-paraplegičare. Za troškove legalizacije stambenih objekata za borce u ovoj godini planirano je 31.500 KM.
Osim toga, Općina će izdvojiti 150.000 KM za izgradnju spomen-parka
105. motorizovane brigade “Mala kula” na Grdonju i 60.000 KM za izgradnju spomen-obilježja i postavljanje spomen-ploča u mjesnim zajednicama, a za aktivnosti na obilježavanju značajnijih datuma iz naše novije historije 28.000 KM.
OBRAZOVANJE, KULTURA, SPORT
Pružajući finansijsku podršku obrazovanju, prije svega osnovnom,
Općina će u ovoj godini izdvojiti 534.760 KM – za poboljšanje uvjeta
rada u osnovnim školama u Centru (154.000 KM), opremanje biblioteka, takmičenja osnovaca iz pojedinih nastavnih predmeta i kulturnoumjetničkog stvaralaštva, nagrađivanje najuspješnijih škola, poticaj učenicima romske narodnosti da se redovno školuju, besplatan prevoz za učenike OŠ ‘’Alija Nametak’’, kupovinu karata za pozorišne predstave, podršku aktivnostima ekoloških sekcija i drugo. Osim toga, za stipendiranje nadarenih srednjoškolaca i studenata planirano je 143.760 KM.
Za projekte iz oblasti kulture predviđeno je 223.000 KM, od kojih
100.000 KM za finansiranje rada Centra za kulturu (čiji je osnivač Općina), a ostatak za izdavanje i nabavku knjiga, podršku teatarskim projektima za učenike osnovnih škola, podršku Sarajevo Film Festivalu i drugo. Osim toga, u okviru kontinuirane brige o mladima, Općina će izdvojiti i 100.000 KM za finansiranje rada i projekata Centra za mlade na Gorici, te 30.000 KM za podršku projektima 20 omladinskih organizacija i 20.000 KM Domu mladih Skenderija za programske aktivnosti.
U okviru podrške nevladinom sektoru, i ove godine je u Budžetu
planirano 433.000 KM za finansiranje projekata oko 150 nevladinih organizacija, udruženja i fondacija. Projekti su iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, kulture, ekologije itd.
Značajna suma – 507.000 KM bit će izdvojena za ostvarivanje javnog
interesa u oblasti sporta. Tako je za podršku projektima sportskih organizacija planirano 280.000 KM, potom 88.000 KM za finansiranje rada Centra za sport i rekreaciju (čiji je osnivač Općina) i 50.000 KM za održavanje sportskih terena i objekata. Za vannastavne sportske aktivnosti za učenike osnovnih škola i predškolsku djecu obezbijeđeno je 74.000 KM te 15.000 za srednjoškolske sportske susrete.
CIVILNA ZAŠTITA
Za ostvarivanje Programa zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara
u slučaju prirodnih i drugih nesreća raspoređeno je oko 4,700.000 KM.
Najveći dio tih sredstava - oko 3,5 miliona predstavlja rezervu za sanaciju šteta od eventualnih prirodnih i drugih nesreća, dok je ostatak planiran za: opremanje i obuku službi zaštite i spašavanja (oko 100.000 KM); opremanje i obuku Općinskog štaba civilne zaštite i štabova u mjesnim zajednicama (115.000 KM); nabavku i održavanje sistema za uzbunjivanje i obavještavanje (90.000 KM); podršku specijalizovanim jedinicama - DVD ‘’Bjelave’’ i Vatrogasnoj brigadi KS te za kupovinu vozila za komunalnu čistoću (255.000 KM). Osim toga, za sanaciju i uređenje skloništa planirano je 347.000 KM a za nabavku opreme za sanaciju unutarnje hidrantske mreže u stambenim zgradama 40.000 KM.

+ 387 33 56 23 66

 


 

finansije@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.