BUDŽET 2008.
Budžet Općine za 2008. (nakon izmjena i dopuna u martu ove godine) iznosio je 44,615.991 KM. Prateći ostvarivanje prihoda i rashoda u prvih devet mjeseci ove godine konstatovano je veoma dobro punjenje Budžeta, a za pojedine vrste prihoda planirani iznosi su i premašeni. Stoga je bilo neophodno donijeti nove izmjene (rebalans) ovogodišnjeg općinskog Budžeta.

Izmjenama Budžeta 2008. godine ukupno planirana budžetska sredstva se povećavaju za 6,37% ili 3,035.649 KM, tako da sada iznose 47,651.640 KM, pri čemu se povećavaju prihodi od poreza za 830.340 KM, neporezni prihodi za 2,105.309 KM, tekuće potpore za 700.000 KM, dok se primici umanjuju za 600.000 KM.

PRIHODI
Procjena je da će do kraja godine biti povećani prihodi po osnovu poreza i to: od poreza na imovinu za 320.000 KM; od poreza na prihod od imovine i imovinskih prava za 100.000 KM; na promet nepokretnosti za 200.000 KM; od posebnog poreza na plaću namijenjenog za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 210.000 KM.
Najviši stepen ostvarenja budžetskih prihoda za prvih devet mjeseci ove godine je kod neporeznih prihoda 99,29%. I ove godine je vanredno dobra naplata prihoda od rente (150,90%) u sklopu kojeg je naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište značajno povećana zbog primjene tržišne cijene zemljišta (u ovoj godini ti prihodi su ubirani za Šip, Marijin dvor, manje individualne gradnje) tako da se do kraja godine procjenjuje povećanje prihoda po ovom osnovu za preko 50% što iznosi 3,000.000 KM. Planirani prihod od naknade za uređenje zemljišta umanjuje se za 2,300.000 KM po osnovu gradnje na Šipu. Naime, na zahtjev investitora za izmjene Regulacionog plana Poslovne zone Šip, još nisu okončane procedure oko izdavanja građevinskih dozvola.
Kao rezultat poduzetih mjera za bolju naplatu zakupnine za poslovne prostore kao i dugovanja, očekuju se za 21,95% veći prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora u odnosu planirane.
Izmjenama Budžeta usklađuju se i grantovi Općini koji su dogovoreni sa ministarstvima Kantona i Gradom. Od Ministarstva prostornog uređenja Kantona obezbijeđen je grant za rekonstrukciju vodovodno-kanalizacione mreže u ulicama Bjelave i Soukbunar u iznosu 700.000 KM koji nije bio planiran Budžetom Općine. S druge strane, zbog smanjenih prihoda Kantona, grant za izgradnju mosta Likovna akademija-Radićeva neće biti realizovan u ovoj godini i zbog kašnjenja u realizaciji tog projekta očekivani grantovi od Kantona i od Grada se prenose za narednu godinu.
IZDACI
Izdaci za rad organa uprave umanjuju se za 13.396 KM ili 0,14% u odnosu na planirane. Pri tome izdaci za bruto plaće uposlenim ostaju na planiranom nivou, dok se sredstva za naknade troškova zaposlenih povećavaju za 36.000 KM. Izdaci za materijal i usluge su smanjeni za 49.396 KM ili za 2,13% u odnosu na plan.
Tekući grantovi se izmjenama povećavaju sa 8,918.505 na 11,849.844
KM odnosno izraženo u procentima za 32,86%. Razlika od 3,257.884 KM raspoređuje se na već odobrene projekte: 200.000 KM za zimsko održavanje cesta; 20.000 KM za snabdijevanje pitkom vodom naselja na rubnim područjima Općine; 15.500 za odvod padinskih voda i izradu potpornog zida u ulici Dejzina Bikića; 20.000 KJKP Park za izgradnju spomen obilježja; 200.000 za uređenje manjih javnih površina po prijedlozima građana; 850.000 za rekonstrukciju
i sanaciju vodovodno-kanalizacione mreže (700.000 KM za ulice
Bjelave i Soukbunar i 150.000 KM za već planirane projekte Budžetom 2008. godine); 10.000 za hitne intervencije na stambenim zgradama; 15.000 KM Poljoprivrednoj zadruzi Centar u Nahorevu za nabavku stočne hrane. Dodatna sredstva izdvojena su i za socijalna davanja (10.000 KM za jednokratne novčane pomoći boračkim porodicama; 9.650 KM za đačke užine; 5.000 KM za troškove smještaja socijalno ugroženih lica; 2.700 KM za plaćanje zdravstvenog doprinosa za osobe starije od 65 godina; 30.000 KM za javne kuhinje; 10.000 KM članovima Udruženja penzionera za lijekove).
Izmjenama i dopunama Budžeta izdvojena su sredstva i za nove projekte: 450.000 KM za zamjenu vještačke trave na stadionu Koševo; 20.000 KM kao učešće Općine za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Kampusa Univerziteta u Sarajevu; 5.000 KM Franjevačkom međunarodnom studentskom centru za uređenje “Parka mira”; 100.000 Hokejaškom savezu za postavljanje ledene plohe kod ZETRE; 6.000 KM Fudbalskom klubu “Olimpik” za nabavku opreme za klubove osnovnih škola; 100.000 za čišćenje divljih deponija i postavljanje kontejnera i 355.000 KM za izgradnju parking prostora u skladu sa obavezom koju je BOOC preuzeo uz projekt izgradnje stambenih
objekata za boračke porodice na Šipu.
Kapitalni grantovi
Izmjenama Budžeta kapitalni grantovi se u ukupnom iznosu smanjuju za 1,517.213 KM – (neutrošena planirana sredstva od naknade za uređenje zemljišta na Šipu, jer nisu okončane procedure oko izdavanja građevinskih dozvola). Pri tome se, zbog nedovoljno pripremljenih projekata, smanjuju sljedeći izdaci: za 10.000 KM grant za prilagođavanje stambenih objekata potrebama invalida; za 50.000 KM za sanaciju objekata individualnog stanovanja; za 57.248 KM za participaciju troškova legalizacije stambenih objekata pripadnika boračke populacije. Direkciji za ceste preusmjereno je 100.000 KM umjesto za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje lokalnih cesta i mostova na zimsko održavanje lokalnih cesta; 100.000 KM izdvojenih Centru za kulturu za rekonstrukciju kina Imperijal preusmjereno je na rekonstrukciju objekata koje Centar već koristi (Jelićeva i Gorica), a iz granta za izgradnju sportskih površina u mjesnim zajednicama preusmjereno je 20.000 KM Osnovnoj školi “Isak Samokovlija”
za ograđivanje školskog dvorišta i asfaltiranje sportske plohe.
Dodatna sredstva izdvojena su za: sanaciju klizišta u ulicama Soukbunar i Dalmatinska (700.000 KM): JU Djeca Sarajeva za kupovinu namještaja i opreme za vrtić “Razigrani dani”(15.000); KJU Domovi zdravlja za opremanje ambulante Podhrastovi (50.000); OŠ “Musa Ćazim Ćatić” za sportsku salu (KM 5.000); pomoć nerazvijenim općinama (30.000); sanaciju stanova u Radićevoj 2 koji su izgorjeli prilikom eksplozije plina (6.000). Izmjenama i dopunama Budžeta izdvojena su sredstva za nove projekte: 100.000 KM za participiranje u izgradnji škole na području Sedrenika i 20.000 Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca za rekonstrukciju i uređenje objekta na Boračkom jezeru. Na kapitalnim ulaganjima povećana su sredstva za 1.751.819 ili za 13,95% u odnosu na plan. Dodatna sredstva izdvojena su za: izgradnju zamjenskih stanova u ulici Sepetarevac 21 (201.490 KM); investiciono održavanje poslovnih prostora po provođenju odluke Općinskog vijeća o priznavanju nužnih ulaganja u poslovne prostore (20.000 KM); za rekonstrukciju objekta CDA (Teatar SARTR) u ulici Gabelina (40.000 KM) uz napomenu da je ranije za tu namjenu obezbijeđeno 300.000 KM. Za drugu fazu sanacije platoa u
Kranjčevićevoj ulici planirano je dodatnih 100.000 KM; za rekonstrukciju objekta u MZ Hrastovi-Mrkovići gdje će biti smješteni ambulanta i pošta dodatnih 385.000 KM.
Da bi se obezbijedila dodatna sredstva za navedene projekte odustalo se od: rekonstrukcije šalter sale, nabavke softvera trezorskog poslovanja (prolongirano za 2009.), izrade projekta uređenja pasaža, kvadranta i dvorišta u centralnom gradskom jezgru (za koji Zavod za zaštitu spomenika nije mogao preuzeti obavezu izrade), izrade tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu na lokalitetu Kromolj (JP ViK je to uradilo bez naknade). Sredstva za izgradnju mosta Radićeva smanjena su zbog neostvarenih grantova Kantona i Grada.

 

+ 387 33 56 23 66

 


 

finansije@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.