Boračko - invalidska zaštita
Prati stanje i rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere iz oblasti za koje je osnovana; izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe; vodi upravni postupak o sticanju i prestanku svih prava iz djelokruga; obavlja pripremne poslove vezano za izgradnju spomen obilježja; priprema materijal za Komisiju za boračko-invalidsku zaštitu; priprema rješenja za oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost - rentu u postupku legalizacije i izgradnje novih objekata, te o dodjeli jednokratne novčane pomoći; obavlja pripremne radnje vezane za upućivanje na banjsko - klimatsko liječenje; obavlja poslove ažuriranja baze podataka jedinstvenog sistema za evidenciju dopunskih prava demobilisanih boraca, šehidskih porodica, RVI i njihovih porodica, kao i baze socijalnih kartona; vrši obračun redovnih mjesečnih novčanih primanja; izdaje uvjerenja iz službene evidencije; priprema zahtjeve za transfer sredstava i realizaciju isplata novčanih primanja u oblasti dopunskih prava boraca BiH; priprema podatke i izvještaje za nadležna ministarstva; izdaje propisane legitimacije vojnim invalidima i korisnicima porodične invalidnine.

  Naša misija je predlaganje i provođenje općinske politike u oblasti:

  • ostvarivanja osnovnih prava ratnih vojnih invalida, kao i porodica šehida i poginulih boraca
   • (pravo na ličnu invalidninu, porodičnu invalidninu, lično i porodično izuzetno materijalno obezbjeđenje)
  • ostvarivanja dopunskih prava boraca-branitelja Bosne i Hercegovine
   • pravo na zdravstvenu zaštitu, banjsko-klimatsko liječenje,
   • besplatnu i povlaštenu vožnju
   • i naknadu troškova dženaze-sahrane

  POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
  v. d. Muamer Đendušić

   


  Telefon

  + 387 33 562 445

   

  Email

  muamer.djendusic@centar.ba 

   


      Prizemlje
   Kancelarija broj
   26; 27; 28

   2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.