Lokalni ekonomski razvoj - Business Friendly Certification
Biznis
CILJEVI  OPŠTINE CENTAR SARAJEVO U OBLASTI LOKALNOG  EKONOMSKOG RAZVOJA
promocija integrisanog i sveobuhvatnog pristupa planiranju i upravljanju lokalnim ekonomskim razvojem sa težištem na sektore sa najvećim potencijalom za brz i održiv rast radnih mjesta;
promocija ekonomskih potencijala i privlačenje novih investicija u ciljane sektore,
razvoj i implementacija projekata u modelu javno privatnog partnerstva, 
kreiranje povoljnog poslovnog okruženja za preduzetnike i potencijalne investitore u skladu sa međunarodnim standardima,
podržavanje konkurentnih lanaca vrijednosti koji će dovesti do stvaranja novih radnih mjesta, 
saradnja sa privatnim sektorom i obrazovnim institucijama u organizovanju edukativnih programa sa ciljem razvoja poslovnih vještina koje su u skladu sa potrebama lokalne privrede, 
programiranje kontinuiranih podsticajnih mjera podrške preduzetništvu
u saradnji sa Privrednim savjetom iniciranje procesa restrukturiranja pojedinih sektora i transformacija privrede opštine Centar u pravcu nove urbane ekonomije/ „ekonomije znanja“,  
kontinuirana analiza i razvoj mehanizama za uspješno planiranje i upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem
 
 
INSTITUCIONALNI OKVIR za planiranje i upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem
 
Opštinsko vijeće Centar  iz Statuta
Opštinski načelnik
Privredni savjet
Odsjek za lokalni ekonomski razvoj / LER 
Odsjek za LER koordinira aktivnosti na izradi strateških planova lokalnog ekonomskog razvoja  i odgovoran je za praćenje implementacije Strategije za LER i sektorskih akcionih planova, pruža servisne informacije preduzetnicima i potencijalnim investitorima. 
   
 
  • Strateško planiranje
  • Promocija investicije
  • Preduzetnički servis
  • Projekti EU, USAID, UNDP
 
 

 

Šef Odsjeka za LER: Slomović Predrag


predrag.slomovic@centar.ba


+387 033 562 347


2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.