08.06.2012.
Edukacija mladih o ravnopravnosti spolova
Nastavljajući praksu pružanja podrške nevladinim organizacijama koje se bave edukacijom mladih, Općina Centar Sarajevo je u budžetu za 2012. godinu izdvojila 6.650 KM Udruženju ''Žene ženama'' u Sarajevu.

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekta ''Gender senzibilizacija za gender perspektivu'' koji je realiziran u saradnji sa osnovnim školama sa područja općine Centar.
Projekt, čiji je cilj edukacija mladih na polju ravnopravnosti spolova, realiziran je tokom ove godine u pet osnovnih škola: ''Hasan Kaimija'', ''Alija Nametak'', ''Silvije Strahimir Kranjčević'', ''Nafija Sarajlić'' i ''Vladislav Skarić''. Održano je ukupno 20 radionica, u svakoj školi po četiri. Uz učešće učenika i roditelja, školskih pedagoga i predstavnika Udruženja ''Žene ženama'', na radionicama su razmatrane teme o suzbijanju nasilja po osnovu spola/roda i propagiranje nenasilne komunikacije te ostvarivanja ljudskih prava kroz gender perpsektivu.
Javna prezentacija cijelog projekta bit će upriličena 11. juna 2012. godine u 15 sati u Osnovnoj školi ''Hasan Kaimija'' (Cicin han 53) na Soukbunaru. Škole - učesnice u projektu će tom prilikom predstaviti rezultate radionica o sljedećim temama: OŠ ''Nafija Sarajlić'' – Rod/spol, jednakopravnost spolova; OŠ ''Alija Nametak'' – Diskriminacija i ravnopravnost; OŠ ''Vladislav Skarić'' – Predrasude o nasilju nad ženama; OŠ ''Hasan Kaimija'' – Prevencija rodno zasnovanog nasilja u adolescentskim vezama; OŠ ''Silvije Strahimir Kranjčević'' – Nenasilna komunikacija.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.