Okončana mentorska sesija za organizacije civilnog društva u okviru projekta ReLoaD2

Krajem protekle sedmice za predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) održan je treći završni mentorski sastanak u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u Općini Centar Sarajevo.

Mentor je ovom prilikom govorio o vrsti dokumentacije koja treba biti ili u printanom ili u elektronskom obliku. Naglašeno je da projekat treba biti realizovan na području općine Centar i namijenjen stanovnicima ove središnje gradske općine, koji trebaju biti krajnji korisnici. Također je ukazano na važnost dosljedne pripreme dokumentacije za predaju projektnih prijedloga, te da je neophodno da osnovni dokumenti budu u međusobnoj korelaciji i logičkoj vezi. Zadati formati se ne mogu mijenjati. Trebaju se poštovati formati logičkog okvira, plana aktivnosti, budžeta i aplikacione forme (zadržati sve naslove, odgovarajuće numeracije i slično).

 

Za organizacije koje će raditi sa školama, naglašeno je da se treba dobiti odobrenje (obavezna saglasnost) relevantnih institucija (preduslov projekta) i da dokaz o započetom procesu dobijanja saglasnosti ili već dobijena saglasnost treba biti podnijeta zajedno sa ostalom traženom projektnom dokumentacijom.

 

 

U završnom dijelu sesije, predstavnici organizacija su imali priliku postavljati pitanja koja se odnose na projekte kao što je o budžetiranju projektnih troškova (oprema, honorari, PR kampanje) i načina dizajna logičke matrice. Naglašeno je da iznos do maksimalno 30% ukupnog budžeta projekta može biti iskorišteno za nabavku opreme i rekonstrukciju, ali samo ukoliko su ti radovi i oprema neophodni za uspješnu realizaciju projekta. Svim učesnicima je savjetovano da naredne javne pozive, koji će biti objavljivani iduće dvije godine, pripreme veći projekat na osnovu stečenog iskustva i naučenih lekcija kroz ovaj javni poziv ReLOaD2.

 

 

Kompletan izvještaj o održanom drugom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu ReLOaD2 u Općini Centar Sarajevo može se pronaći na sljedećem linku: http://www.centar.ba/stranica/izvjestaji-reload2.

 

 ReLOaD2 projekat finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).