JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

Općina Centar u partnerstvu sa UNDP-om raspisala je Javni poziv organizacijama civilnog društva/ nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2).

U prilogu je tekst navedenog Javnog poziva.

 

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

 

 

Općina Centar Sarajevo i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Općine Centar Sarajevo za period 2016.-2022., iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 

I. MLADI 

1. Podrška unapređenju položaja mladih – kroz organizovanje obuka/treninga/radionica u cilju njihove socijalne i ekonomske inkluzije;

2. Razvoj novih sadržaja za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena (kulturni, sportski, zabavni i drugi sadržaji za mlade);

3. Prevencija cyber nasilja među mladima;

4. Prednosti i nedostaci društvenih mreža kao i njihov uticaj na mlade;

5. Prevencija ovisnosti među djecom i mladima, promocija zdravih stilova života i reproduktivnog zdravlja;

6. Popularizacija i promocija deficitarnih zanimanja među mladima;

 

II. KULTURA

1. Afirmacija tradicije, turizma i kulturno-historijskog naslijeđa BIH na području Općine Centar kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti;

2. Promocija nematerijalne kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva u osnovnim i srednjim školama (podrška školskim sekcijama iz oblasti kulture);

3. Inkluzija osoba sa invaliditetom u različite kulturno-umjetničke sadržaje s ciljem profesionalnog usmjerenja;

 

III. OBRAZOVANJE

1. Besplatna instruktivna nastava za učenike osnovnih i srednjih škola iz nastavnih predmeta (matematika, fizika, hemija, strani jezici, informatika i sl);

2. Podrška djeci sa poteškoćama u razvoju u savladavanju nastavnih sadržaja;

3. Kreiranje e-portala za podršku učenicima u savladavanju nastavnih aktivnosti;

4. Jačanje kapaciteta NVO-a i Općine kroz mentorstvo u pisanju projektnih prijedloga, izrada namjenskih baza podataka i sl.;

5. Projekti koji doprinose poboljšanju kvaliteta života porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica (neformalno obrazovanje, vanredno školovanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija);

 

IV. ZAŠTITA OKOLIŠA, RURALNI RAZVOJ I TURIZAM

1. Praktična primjena i promocija alternativnih izvora energije;

2. Pošumljavanje i druge slične aktivnosti na zaštiti šumskih resursa i životne sredine;

3. Podizanje potencijala ruralnih sredina za razvoj poduzetništva (turizam, poljoprivreda, voćarstvo);

4. Jačanje uloge i aktivizma mladih u ruralnim sredinama;  

5. Podrška domaćoj radinosti i promocija proizvoda iz ruralnih sredina;

 

 

V. SPORT

1. Promocija, popularizacija i omasovljavanje amaterskog sporta;

2. Inkluzija lica sa invaliditetom putem sportsko-rekreativnih sadržaj;

3. Podrška djeci sa poteškoćama u razvoju putem rekreativnih parkova, rehabilitacijsko-edukativnih parkova;

4. Projekti koji se odnose na rekreativno-rehabilitacijske programe namijenjene boračkoj populaciji.

 

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 70.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.

 

Općina Centar Sarajevo i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do dvanaest (12) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu decembar 2021. – decembar 2022. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici Općine Centar Sarajevo: www.centar.ba.

 

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Centar Sarajevo također se može preuzeti od 26. oktobra do 23. novembra 2021. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: merima.cviko@centar.ba ili lično preuzimanjem u Općini Centar Sarajevo, Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti, Ulica Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo.

 

INFORMATIVNE SESIJE:

-         Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je dvodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) koji će biti organizovan u sklopu javnog poziva u periodu od 2-3. novembra 2021. sa početkom u 10,00 sati u JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, ulica Jelićeva 1. Prijave na trening su otvorene za OCD iz Općine Centar Sarajevo do 29. oktobra 2021. godine i primaju se na email adresu: merima.cviko@centar.ba.

 

-         Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 28. oktobra 2021. godine od 11,00 do 12,00 sati u Centru za zdravo starenje, ulica Maršala Tita 12, Sarajevo. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

 

-         Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta – mentora. Sastanci koje organizuje mentor sa OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti blagovremeno objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Centar Sarajevo. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

 

-         Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 18. novembra 2021. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:

 

Općina Centar Sarajevo 

Protokol 

Ulica Mis Irbina 1  

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

 

Rok za predaju aplikacija je 23. novembar 2021. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

 

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, te na web stranici općine www.centar.ba kao i na oglasnoj ploči u zgradi Općine Centar Sarajevo, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

 [1] * Za Evropsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 I Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999