Poziv ratnim vojnim invalidima za obnovu ostvarenog prava na dječiji dodatak

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar poziva ratne vojne invalide, kategorije od 20 do 80% invalidnosti, da dostave potrebnu dokumentaciju za obnovu prava na dodatak za djecu.

Prijavni obrazac na kojem je također navedena potrebna  dokumentacija moguće je preuzeti u Općini Centar ili putem općinske web stranice: www.centar.ba u rubrici Elektronski formulari. Popunjen formular sa potrebnom dokumentacijom korisnici ovog prava mnogu dostaviti na protokol Općine Centar (Mis Irbina 1) do 30. oktobra ove godine. Obnova ovog prava se odnosi na školsku 2021./2022. godinu.

 

 

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti: potvrda o evidenciji prebivališta/boravišta za roditelje, izvod iz matične knjige rođenih za djecu, uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina, kućna lista, te izjava roditelja da djeca starija od 15 godina nisu stupila u brak ili stekli potomstvo.

 

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem mail adrese: mahira.susko@centar.ba.