U srijedu 57. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 57. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u srijedu, 14. oktobra 2020. godine u 10 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

Dnevni red:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 56. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 8. oktobra 2020. godine

2. Vijećnički sat

3. a) Nacrt Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2021. godinu

b) Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Općine Centar Sarajevo za 2021. godinu

4. Prijedlog politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar Sarajevo za 2021. godinu

5. Nacrt programa rada Općinskog vijeća Centar za 2021. godinu

6. Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom, upisanog u z.k. br. 840, 847 i 1222 KO Sarajevo - Mahala LIV, radi oblikovanja građevinske parcele

7. Prijedlog odluke o proglašenju posebnog interesa na lokalitetu Nahorevskih brda, u svrhu izgradnje žičare kabinskog tipa