U četvrtak 56. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 56. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 8. oktobra 2020. godine u 10 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

Dnevni red:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 55. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 3. septembra 2020. godine

2. Vijećnički sat

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje spomen obilježja „Odred Lasta“

4. Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.č. 2769 iz zk. ul. 373 KO Sara-Mahala CXXXVI, radi oblikovanja građevinske parcele

5. Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.č. 1297/3 iz zk. ul. 11584 KO Sa IV, radi oblikovanja građevinske parcele

6. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o prihvatanju ponude „ADRIA PLUS" d.o.o. Ma, Republika Hrvatska, za zaključenje ugovora o zakupu zemljišta Općine Centar Sarajevo, koje se nalazi u Trpnju, Republika Hrvatska

7. Prijedlog odluke o privremenom smanjenju naknade za zakup gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu pijace Sirano

8. a) Prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera  poboljšanja energijske efikasnosti za objekte kolektivnog stanovanja

b) Prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti za objekte individualnog stanovanja

9. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina sa Družbom kćeri Božije ljubavi, iz zk. ul. 140 i zk. ul. 206, KO Sarajevo XLV

10. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija - Udruženje pisaca

11. a) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u Ulici Vrazova 5

b) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u Ulici branilaca Šipa bb Domu zdravlja Kantona Sarajevo

12. Prijedlog novog prečišćenog teksta odluke o osnivanju i organizaciji mjesnih zajednica na području općine Centar Sarajevo

13. Prijedlog rješenja za dodjelu građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije, pod brojem: 05/A-27-96/20

14. Prijedlog rješenja o izuzumanju iz posjeda vl. neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. 173/26 upisano u zk. ul. 683 KO Koševo u korist Općine Centar Sarajevo, radi izgradnje pristupnog puta u Ulici Grdonj, pod br:05/A-27-372/20

15. Prijedlog zaključka o ispravci greške u rješenju Općinskog vijeća Centar Sarajevo broj 05/A-31-741/18 od 16.7.2020. godine, pod brojem: 05/A-31-741/18

16. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Centar Sarajevo za prvo polugodište 2020. godine

17. Izvještaj o investiranju raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar za prvo polugodište 2020. godine

18. Informacija o provedenom otvorenom javnom pozivu za iskazivanje tržišnog interesa potencijalnih privrednih partnera za izgradnju javnih podzemnih garaža na području općine Centar Sarajevo

19. Informacija vezano za predmet tužbe radi zaštite prava iz radnog odnosa