Sutra 53. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 53. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 16. jula 2020. godine u 10 sati u kongresnoj dvorani hotela Holiday u Ulici Zmaja od Bosne 4.

1. Usvajanje zapisnika sa 52. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 4. juna 2020. godine

2. Vijećnički sat

3. Prijedlog poslovnika o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Centar

4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i organizaciji mjesnih zajednica na području općine Centar Sarajevo

5. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski park Betanija“

b) Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski park Betanija“

6. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Park šuma-Hum“-izgradnja naseljske saobraćajnice

7. a) Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant Sirano-Pozorište mladih“

b) Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant Sirano-Pozorište mladih“

8. Prijedlog odluke o pristupanju izradi  izmjena i dopuna Regulacionog plana „Bjelave -Mejtaš“ (stambeni objekat na k.č. br. 478 i k.č. br. 479 K.O. Sarajevo IV)

9. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Stambeno naselje - Green bulding resort“

10. a) Prijedlog odluke o povratu uloženih sredstava na ime uređenja gradskog građevinskog zemljišta – izgradnja komunalne infrastrukture  na lokalitetu Kromolj u Sarajevu

b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog vansudske nagodbe između VEKTOR INTEGRA d.o.o. Sarajevo i Općine Centar Sarajevo, a prema sudskom predmetu broj 65 0 Ps 772086 19 Ps

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje spomen-obilježja Odred „Lasta“

12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa zimske službe na području općine Centar Sarajevo za period 2020.-2024. godina

13. Prijedlog odluke o izboru najbolje mjesne zajednice Općine Centar Sarajevo

14. Prijedlog odluke o prodaji, neposrednom pogodbom, neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. 634 iz zk.ul. 565 KO Sarajevo Mahala LI, radi oblikovanja građevinske parcele

15. Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom objekta izgrađenog na k.č. 125 KO Sarajevo LV i zemljišta oko objekta označenog kao k.č. 286 KO Sarajevo LV

16. Nacrt Odluke o javnim parkiralištima na području općine Centar

17. Prijedlog odluke kojom se donosi Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Centar Sarajevo za period od 2020. do 2024. godine

18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar Sarajevo

19. a) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke broj 01-49-1255/19 od 27 juna 2019. godine o davanju saglasnosti Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ za korištenje poslovnih prostorija u ulici Maršala Tita 54 , kao učešća u poslovno tehničkoj saradnji sa trećim licem

b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ za korištenje poslovnih prostorija u ulici Maršala Tita 54 , kao učešća u poslovno tehničkoj saradnji sa trećim licem na period od 5 godina

c) Prijedlozi  odluka  o stavljanju van snage:

c1. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija broj 01-49-2349/18 od  21. decembra 2018. godine u ulici Maršala Tita 54 (suteren),

c2. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija broj 01-49-683/19 od 08. aprila 2019. godine u ulici Bardakčije 26,

c3. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija broj 01-49-828/19 od 25. aprila 2019. godine u ulici Dolina 1,

c4. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija broj  01-49-2151/19 od 16. decembra 2019. godine u ulici Čekaluša 3

d) Prijedlozi odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva, poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulicama Hamida Dizdara 4, Maršala Tita 54 (suteren) i Mula Mustafe Bašeskije 4 (dvorište)

20. Izmjene i dopune Odluke o dodjeli stanova na privremeno korištenje nosiocima stanarskih prava i licima koja imaju status korisnika stana koji žive u objektima za koje je doneseno rješenje o rušenju objekta, kao i nosiocima stanarskih prava na stanovima za koje nije doneseno rješenje o rušenju objekta, ali je zbog fizičke dotrajalosti donesen stručni nalaz i mišljenje nadležnog inspektora

21. a) Prijedlog odluke o dodjeli u stana u ulici Danijela Ozme 8/su (Vrago Nermin)

b) Prijedlog odluke o dodjeli stana u ulici Kaptol 10/3  (Smajević Mersed)

c) Prijedlog odluke o dodjeli stana u ulici Branislava Đurđeva 22/3 (Hodžić Sead)

d) Prijedlog odluke o dodjeli stana u ulici Mjedenica 19/1 (Hasanbegović Zahida)

e) Prijedlog odluke o dodjeli stana u ulici Ćemaluša 10/4 (Kovačević Sabrina)

f) Prijedlog odluke o dodjeli stana u ulici Vrazova 1/su  (Hubijar Amir)

g) Prijedlog odluke o dodjeli stana u ulici Skenderija 56/2  (Gavrić Stjepo)

h) Prijedlog odluke o dodjeli stana u ulici Skenderija 56/pr (Turković Sanija)

i) Prijedlog odluke o dodjeli stana u ulici Vrbanja 6/su (Ajanović Indira )

j) Prijedlog odluke o dodjeli stana u ulici Koševo 17/2 (Džemaili Muhamed)

k) Prijedlog odluke o dodjeli stana u ulici Koševo 28/2 (Otanović Tvrtko)

l) Prijedlog odluke o dodjeli stana u ulici Koševo 19/3 (Brica Mehmed)

m) Prijedlog odluke o dodjeli stana u ulici Goruša 10/2 (Tucaković Anela)

n) Prijedlog odluke o dodjeli u stana u ulici Goruša 3/1 (Špilja Irma)

22. Prijedlog rješenja za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj:05/A-27-285/20

23. Prijedlog rješenja za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije, broj:05/A-31-741/18 i 05/A-31-78/19-1

24. Prijedlog strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području Općine Centar Sarajevo za period 2020.-2030. godine

25. Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo za 2019. godinu

26. Dokument okvirnog budžeta Općine Centar Sarajevo za 2021.- 2023. godinu

27. Informacija o poduzetim aktivnostima u pogledu modernizacije i rješavanja statusa Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović Hase“

28. Informacija o aktivnostima na pripremi projekta izgradnje žičare Betanija-Nahorevska brda

29. Informacija o aktivnostima Radnog tijela za praćenje i analizu situacije izazvane novim korona virusom (COVID-19)

30. Informacija o ostvarivanju prava boraca, ratnih vojnih invalida, porodica šehida i poginulih boraca u 2019. godini i aktivnosti Općine Centar na poboljšanju njihovog položaja u 2020. godini

31. Informacija o nabavci i instaliranju opreme koju je Općine Centar nabavila za potrebe Općinske izborne komisije i o statusu Općinske izborne komisije