Produžen rok za prijavu na javni poziv mladima za dostavu planova pokretanja vlastitog biznisa koje bi finansirala Općina Centar

U okviru mjera koje provodi Općina Centar na ublažavanju posljedica izazvanih pojavom koronavirusa, u rebalansu budžeta obezbijeđena su finansijska sredstva za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata mladih.

Shodno tome, objavljen je Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima općinskog budžeta namijenjenim razvoju poduzetništva i zapošljavanju mladih. Javni poziv i prijavni obrazac dostupan je na web stranici Općine Centar u rubrici Konkursi i oglasi.

http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-konkursi-i-oglasi

 

S obzirom da su na snazi preporuke kriznih štabova o poštivanju mjera u cilju sprječavanja širenja koronavirsa, a kako bi se zainteresiranim mladim omogućilo da prikupe traženu dokumentaciju, prolongiran je rok za predaju aplikacija. Javni poziv ostaje otvoren do petka, 3. jula 2020. godine.

 

Pravo na bespovratna sredstva iz budžeta Općine Centar za pokretanje i razvoj vlastitog biznisa, koja mogu iznositi do 15.000 KM po poslovnom planu, imaju stanovnici općine Centar do 35 godina starosti koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo. U zadanom roku potrebno je da mladi aplikanti dostave poslovni plan vlastitog biznisa, i to i na aplikacionom obrascu i elektronski. Ocjenu poslovnih planova i postupak dodjele bespovratnih sredstava, shodno utvrđenim kriterijima, provodi komisija koju imenuje općinski načelnik.

 

Prijave sa dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti poštom ili direktno na protokol Općine Centar, Mis Irbina 1. Zahtjevi se podnose Službi za finansije, privredu i LER sa naznakom: „Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima općinskog budžeta namijenjenim razvoju poduzetništva i zapošljavanju mladih – NE OTVARAJ“.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj putem telefona na brojeve 033/562-389 i 033/ 562-347.