Održana 52. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Usvojen novi Pravilnik o dodjeli stipendija „Prof.dr. Husein Kulenović“

U četvrtak, 4. juna 2020. godine održana je 52. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar. Zasjedanje je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić.

Vijećnici su usvojili Prijedlog odluke o oslobađanju od obaveza plaćanja zakupnine zakupcima skloništa i dijelova zgrade Općine Centar za vrijeme trajanja prirodne i druge nesreće uzrokovane koronavirusom (COVID19), kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju obaveza plaćanja naknade za zakup gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu pijace Sirano za vrijeme trajanja prirodne i druge nesreće uzrokovane koronavirusom (COVID19).

 

Inicijativa Hikmeta Kape za preimenovanje naziva Ulice Šejh Juje u naziv „Ulica Juka Katica“ dobila je potrebnu podršku vijećnika i upućena je u daljnju proceduru.

 

Između ostalog Vijeće je razmatralo i usvojilo Prijedlog pravilnika o dodjeli stipendije „Prof.dr. Husein Kulenović“ učenicima i studentima.

Naime, u prethodnom periodu stipendiranje učenika i studenata provodilo se u skladu sa odredbama dva pravilnika. Navedena procedura je bila svrsishodna samo u slučaju kada je u budžetu bilo dovoljno sredstava da se obuhvate svi kandidati koji su aplicirali i koji su ispunjavali uslove. Proces dodjele stipendija je bio dugotrajan, a kako bi se on ubrzao prijedlogom je predviđeno da Općinsko vijeće utvrđuje kriterije, u skladu sa kojim konačnu odluku o izboru stipendista donosi općinski načelnik.

Iz navedenih razloga i uočenih nedostataka, izrađen je Pravilnik po kojem je svakom kandidatu data mogućnost da pored bodova po osnovu učenja ostvari i bodove po drugim kriterijima.

 

Vijeće je razmatralo i izvještaje o radu javnih ustanova Centar za sport i rekreaciju i Centar za kulturu i mlade. Izvještaj o radu Centra za sport i rekreaciju nije dobio podršku, dok je Vijeće podržalo izvještaj o radu druge ustanove, Centra za kulturu i mlade.

 

Program poboljšanja energijske efikasnosti Općine Centar je također bio na dnevnom redu sjednice. Općinski program poboljšanja energijske efikasnosti (OPEE) je urađen u skladu sa Federalnim akcijskim planom energijske efikasnosti (EEAPFBIH 2016-2018) i odgovarajućim Kantonalnim planom energijske efikasnosti (KEEAP), a koji je pripremljen u skladu sa obavezama Bosne i Hercegovine iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i njenim odlukama o transpoziciji Direktive 2006/32/EK (ESD), Direktive 2010/31/EU (EPBD) i Direktive 2012/27/EU (EED), i u skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine iz marta 2017. godine. Za razliku od EEAPFBIHBIH, OPEE-i ne uključuju primarnu energiju zbog činjenice da je primarna energija (proizvodnja, distribucija i prijenos) pod nadležnošću viših nivoa vlasti.

Pri tome je važno naglasiti da je EEAPFBIH (2016-2018) izrađen u najvećem dijelu u skladu sa zahtjevima Formata i smjernica za pripremu Trećeg nacionalnog akcionog plana energetske efikasnosti1, koji su prema smjernicama Evropske komisije kreirali Sekretarijat Energetske zajednice i Koordinaciona grupa Energetske zajednice za energijsku efikasnost.

Vijeće je dalo podršku navedenom programu.

Na sjednici je prezentirana i informacija o implementaciji Strategije prema mladima za period 2014.-2019. godine.