PRIZNAVANJE PRAVA NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU

Od sutra počinje primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja BiH

Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 18. maja 2020. godine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja BiH.

Izmjene i dopune pomenutog zakona stupaju na snagu sutra, 5. juna 2020. godine, a istim je, između ostalog, definirano i ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranih branilaca do navršavanja 57. godine života.

 

Ovim zakonom uređuju se prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava, korištenje i prestanak prava, sredstva za finansiranje prava, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava članova porodica šehida, članova porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, branilaca, demobiliziranih branilaca, dobrovoljaca, organizatora otpora, veterana i ratnih vojnih zarobljenika, kao lica zaslužnih u  odbrambeno - oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo...

 

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama Ustava Kantona Sarajevo, Federalnog zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i Federalnog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

 

S obzirom da je općinska služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti kao prvostepeni organ nadležna za rješavanje, odnosno provođenje postupka ostvarivanja prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, Ministarstvo za boračka pitanja KS sačinilo je instrukciju o načinu izvršenja upravnih i stručnih poslova u postupku odlučivanja o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranih branilaca, kao i upute za postupanje.

 

Imajući u vidu veliko interesovanje demobiliziranih branilaca za ostvarivanje ovog prava, a u cilju omogućavanja podnošenja zahtjeva demobiliziranim braniteljima, od sutra će na web stranici Općine Centar kao i na info pultu Općine Centar biti dostupni obrasci zahtjeva za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu koji se podnosi Službi za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti.