Općina uskoro donosi novo rješenje o parcelaciji lokacije na kojoj je smješten poslovni kompleks Penny plus u Velešićima

S obzirom na brojne upite građana i izuzetan značaj realizacije projekta izgradnje Prve transverzale kao javnog interesa Kantona Sarajevo i Općine Centar, a u vezi pokretanja postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokalitetu na kojem je smješten poslovni kompleks firme Penny plus u Velešićima, izdajemo sljedeće saopštenje za javnost:

 

Općina Centar Sarajevo je putem Službe za imovinsko-pravne odnose, geodetske poslove i katastar nekretnina u dva navrata donosila rješenje o provođenju tehničkih promjena u katastarskom operatu (parcelacija), a na ta rješenja firma Penny plus je izjavila žalbe.

Postupajući po žalbi, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao drugostepeni organ, uvažila je žalbu i poništila rješenja u oba slučaja i predmet vratila prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje.

 

Općina će u ponovnom postupku, poštivajući upute drugostepenog organa, a na osnovu pravomoćnog rješenja Službe za urbanizam i zaštitu okoliša, kojim je izdata urbanistička saglasnost Ministarstvu saobraćaja KS-Direkcija za puteve KS za izgradnju Prve transverzale na dionici Kranjčevićeva-Bare-Hotonj, do granice sa općinom Vogošća (tunela Kobilja glava na Šipu), a u svrhu privođenja zemljišta krajnjoj namjeni u skladu sa regulacionim planom, donijeti novo rješenje o parcelaciji i za ovu lokaciju.

 

Donošenjem pravomoćnog rješenja o parcelaciji na lokalitetu objekata firme Penny plus u Velešićima stvaraju se pravne osnove da Zavod za izgradnju KS, kao nadležna kantonalna ustanova, nastavi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje Prve transverzale na dionici Kranjčevićeva-Bare-Hotonj, do granice sa općinom Vogošća, odnosno tunela na Šipu.