Izmjene i dopune RP „Koševo“ - za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na vlasničkoj parceli upućene na javni uvid i javnu raspravu

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 46. redovnoj sjednici održanoj 28. novembra 2019. godine donijelo Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Koševo“ - za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na vlasničkoj parceli k.č. 1664/1 KO Sarajevo V.

U vezi sa navedenim, predviđeno je organiziranje javnog uvida u Prijedlog plana, kao i javne rasprave, odnosno upoznavanja javnosti.

 

Općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je, s obzirom na naredbe i odluke Kriznog štaba Federacije i Kantona Sarajevo u vezi okupljanja građana, a s ciljem prevencije širenja koronavirusa, ustanovio praksu da građani mogu elektronskim putem upućivati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na predloženu plansku dokumentaciju.

 

Materijal za pomenuti Prijedlog plana je građanima dostupan na web stranici Općine Centar: www.centar.ba Konkursi i oglasi.

 

Zainteresovani sve svoje primjedbe i sugestije na materijal mogu dostaviti putem e-maila: selma.islambegovic@centar.ba i eldina.sehovic@centar.ba

 

Primjedbe i sugestije građani i svi zainteresirani mogu dostaviti do 18. maja 2020. godine.