Sve javne nabavke Općina Centar provodi u skladu sa zakonom

Imajući u vidu niz medijskih napisa u vezi sa provođenjem tenderskih procedura za izbor dobavljača radova, roba i usluga, a posebno zbog više izrečenih neistina o provedenim nabavkama od strane Općine Centar kao ugovornog organa, u interesu javnosti pod punom odgovornošću ističemo da je Općina Centar putem nadležnih službi sve postupke javne nabavke provela u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Saopštenjem Agencije za javne nabavke BiH.

U tom smislu naglašavamo da su svi postupci bili zakoniti, da su ispoštovani svi predviđeni rokovi i da su izabrani oni dobavljači koji su ispunjavali sve tenderske uslove i ponudili najniže cijene.

 

Radi cjelovitog obavještenja javnosti putem web stranice Općine Centar objavljujemo Informaciju o načinu provođenja svih postupaka javne nabavke nakon proglašenja pandemije izazvane koronavirusom i Pregled provedenih nabavki opreme i sredstava na sprečavanju širenja koronavirusa, kako slijedi:

 

Općina Centar je provodeći Odluke Općinskog štaba putem Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice  poduzela sve aktivnosti u cilju zaštite života i zdravlja građana, kao efikasnog načina prevencije i liječenja pandemije izazvane koronavirusom.

 

U skladu s tim, svi postupci javne nabavke provedeni su putem „pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci“ (koji je vrsta postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama), kao i putem direktnog sporazuma. Javne nabavke koje su provedene putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci su putem pismene informacije zajedno sa tenderskom dokumentacijom blagovremeno objavljeni na web stranici Općine Centar Sarajevo, u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama. Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom, tenderske procedure, na preporuku Agencije za javne nabavke BiH, kao jednu od mogućnosti provođenja nabavki zbog krajnje hitnosti, su realizovane na najefikasniji način, odnosno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (član 21. stav (1) tačka d), kao i u skladu sa odredbama internog akta Općine Centar (Pravilnik o provođenju pregovaračkog postupka sa i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci). Kako su  ispunjeni svi zakonski uslovi: - da postoje događaji koji se nisu mogli predvidjeti;- da se radi o krajnjoj hitnosti zbog koje je nemoguće ispuniti rokove predviđene za druge, redovne postupke javne nabavke;- da ne postoji slučajna veza između nepredvidivog događaja i krajnje hitnosti koja iz njega proizilazi, svi postupci su provedeni. Postupci javne nabavke koji su se proveli putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci su dostavljeni od strane Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice i Službe za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku.

 

Svi  ponuđači koji su izabrani putem pregovaračkog postupka su učestvovali u  procesu pregovaranja, na osnovu dostavljene pismene informacije od strane službi da se tržište ispitalo te je utvrđeno da izabrani ponuđači mogu u vrlo kratkom roku, efikasno i po povoljnim cijenama izvršiti predmetne nabavke, iako je članom 28. stav (1) Zakona o javnim nabavkama u novonastaloj situaciji izazvanoj Corona virusom predviđeno pregovaranje sa jednim ponuđačem,  upravo iz razloga krajnje hitnosti. Objavljivanje informacije o provođenju pregovaračkog postupka bez objave kao i tenderske dokumentacije na web stranici Općine Centar Sarajevo  je u skladu sa članom 3. Zakona o javnim nabavkama (transparentnost, jednak tretman, nediskriminacija kao i pravična i aktivna konkurencija). Svaki zainteresovani ponuđač je imao mogućnost da preuzme tendersku dokumentaciju za svaki postupak i dostavi svoju ponudu. Što se tiče provođenje postupaka putem direktnih sporazuma u ovakvoj hitnoj situaciji, Zakon o javnim nabavkama jasno definiše ove postupke, odnosno kako se radi o nabavkama male vrijednosti, dovoljno je da se od jednog ili više ponuđača zatraži cijena, i sa istom zaključi direktni sporazum. Svi postupci javne nabavke koji se dostavljaju u prilogu su pokrenuti iz razloga direktne povezanosti same nabavke sa provođenjem preventivnih mjera na sprečavanju širenja Corona virusa. Također Vas informišemo da je interni revizor izvršio reviziju predmeta, odnosno  provedena  je ad hoc  interna revizija postupaka javnih nabavki Općine Centar Sarajevo za period od 01.03. do 09.04.2020. godine, te nije pronađena nepravilnost u procedurama provođenja istih.

 

Svaki predmet nabavke koji je proveden putem pregovaračkog postupka sadrži:

-      Obrazac za nabavku koji dostavlja nadležna služba

-      Prijedlog narudžbe budžeta

-      Službenu zabilješku o ispitivanju tržišta

-      Odluku o pokretanju postupka

-      Informaciju o pokretanju postupka za web stranicu

-      Tendersku dokumentaciju

-      Poziv za dostavu početne ponude

-      Zapisnik o zaprimanju početne ponude

-      Početna ponuda ponuđača

-      Zapisnik o otvaranju početne ponude

-      Poziv za dostavu konačne ponude

-      Zapisnik o zaprimanju konačne ponude

-      Konačna ponuda

-      Zapisnik o otvaranju konačne ponude

-      Zapisnik o pregledu i ocjeni početne i konačne ponude

-      Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-      Ugovor

-      Mišljenje Pravobranilaštva na ugovor

-      Izvještaj o provedenom postupku sa Portala JN

-      Obavještenje o dodjeli ugovora

-      Obrazac o realizaciji ugovora

 

U skladu sa zakonskim propisima i podzakonskim aktima, svaki ugovor se prijavljuje na Portal javnih nabavki Agencije koja je nadležna za monitoring, u roku od 30 dana od dana potpisivanja istog.

 

O svim navedenim postupcima mediji i drugi zainteresovani subjekti mogu izvršiti uvid i dobiti sve informacije u skladu sa članom 11. Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH.