Građani primjedbe, prijedloge i sugestije na Koncept RP „Stambeno naselje Poljine“ mogu dostavljati elektronskim putem

Općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je, s obzirom na naredbe i odluke Kriznog štaba Federacije i Kantona Sarajevo u vezi okupljanja građana, a s ciljem prevencije širenja koronavirusa, ustanovio praksu da građani mogu elektronskim putem upućivati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na predloženu plansku dokumentaciju.

Služba za urbanizam i zaštitu okoliša Općine Centar je provela potrebnu proceduru, u ime općinskog načelnika kao nosioca izrade plana, i utvrdila Koncept regulacionog plana „Stambeno naselje Poljine“. Materijal za pomenuti koncept je građanima dostupan na web stranici Općine Centar: www. centar.ba/Konkursi i oglasi gdje mogu preuzeti materijal. Zainteresovani sve svoje primjedbe i sugestije na materijal mogu dostaviti putem e-maila: eldina.sehovic@centar.ba i alma.isanovic-varunek@centar.ba .

 

 

Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Stambeno naselje Poljine“ donijelo je Općinsko vijeće Općine Centar, na 44. redovnoj sjednici održanoj 31. oktobra 2019. godine, što je objavljeno u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj 01-49-1856/19. Cilj izrade detaljnog planskog dokumenta, koji obuhvata površinu od 2,72 ha,  je da se predmetno područje, smješteno u sjevernom padinskom dijelu općine Centar, na lokalitetu Poljine, urbanizira na kvalitetan način, predloži optimalna organizacija prostora sa kompleksom objekata za stanovanje (inidividualni tip stanovanja) i isto opremi kvalitetnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom.