Služba za transport još nije angažovana, ali je u pripravnosti

Nakon upita bivših vijećnika u vezi Službe za transport povrijeđenog i nastradalog stanovništva, odnosno angažovanja članova Sarajevo-taxi u vrijeme proglašenog vanrednog stanja, izdajemo sljedeće saopštenje za javnost:

Općina Centar jeste formirala Službu za transport povrijeđenog i nastradalog stanovništva koja je regulirana odredbama federalnog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju stvaranja uslova da se u svim slučajevima nastanka prirodne ili druge nesreće, na bilo kojem dijelu područja općine Centar, može obezbijediti odgovarajuća zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

 

Pomenutim ugovorom Udruženje „Sarajevo-taxi“ se obavezalo da će utvrditi ličnu formaciju Službe prema obavezi i obimu poslova, izvršiti njenu popunu odgovarajućim stručnim kadrovima, utvrditi materijalnu formaciju Službe koja treba da obuhvata sva sredstva i opremu po vrsti i količinama koja su potrebna kako bi Služba mogla efikasno vršiti sve poslove zaštite i spašavanja iz svoje nadležnosti.

 

Udruženje se također obavezalo da će redovno provoditi obuku pripadnika Službe radi njenog osposobljavanja za efikasno, pravilno i potpuno obavljanje svih poslova i zadataka, te da će u okviru svoje redovne djelatnosti planirati i provoditi sve preventivne mjere zaštite. Definisano je da je Služba dužna postupiti po naredbi Općinskog štaba civilne zaštite u što kraćem roku, a po mogućnosti odmah kada Općinski štab naredi njeno angažovanje.

 

Ovim putem želimo da istaknemo da Općinski štab nije donio odluku o angažovanju navedene službe s obzirom da se, prema stanju sa terena, još nije javila potreba za njenim angažovanjem.

 

U slučaju potrebe, a što će se procijeniti na osnovu stanja, Služba će svakako biti angažovana.

 

S druge strane, želimo da istaknemo da je Sarajevo-taxi kao odgovorno udruženje samoinicijativno već stavilo na raspolaganje svoje kapacitete.

 

Još jednom želimo da istaknemo da u trenutnoj situaciji i dalje nema potrebe za angažovanjem navedene službe, te da Općinski štab u skladu sa preporukama Federalnog štaba prati stanje na terenu i donosi odgovarajuće mjere.