Zbog povećanog priliva stranaka, a u cilju prevencije širenja koronavirusa

Obustavljena identifikacija korisnika lične i porodične invalidnine i civilnih žrtava rata

U skladu sa odlukom Kriznog štaba Federacije BiH i naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS u vezi sa djelovanjem na sprečavanju širenja virusa, općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je donio odluku o posebnom režimu rada službi Općine Centar Sarajevo sve dok traje opasnost od širenja koronavirusa.

Da podsjetimo, odlukom je utvrđeno sljedeće:

-sve stranke koje traže uslugu u Matičnom uredu će ulaziti u grupama od po šest ljudi, a pojedinačno na Protokol, dok će ostali građani na svoj red čekati u natkrivenom predulazu u Matični ured

-svi koji budu ulazili u Matični ured i prostor Općine će na ulazu od uposlenika dobiti sredstvo kako bi izvršili dezinfekciju ruku prije predaje podnesaka

-svim strankama koje budu dolazile u prostorije Općine Centar će elektronskim putem biti izmjerena tjelesna temperatura

-ulazak u prostor Općine Centar, osim Protokola i Matičnog ureda, do daljnjeg neće biti omogućen, osim u hitnim i prioritetnim slučajevima o čemu se stranke mogu informisati putem telefona službi.

 

S obzirom na povećan priliv stranaka, a zbog lične sigurnosti građana, općinski načelnik je donio odluku da se do daljnjeg obustavlja postupak identifikacije korisnika lične i porodične invalidnine za ratne vojne invalide, šehidske porodice i civilne žrtve rata koji se provodi putem Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti.

 

Nadalje, utvrđeni rok za upotpunu dokumentacije po podnesenim zahtjevima koji se trenutno vode kod naprijed navedene Službe produžuje se za 15 dana.

 

Kada su u pitanju zahtjevi za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije apelujemo strankama da zahtjeve podnose samo u hitnim slučajevima i to putem maila hasnija.zoronjic@centar.ba (033/562-371) za boračko-invalidsku zaštitu i aida.basic@centar.ba (033/562-447) za socijalnu zaštitu.

Napominjemo stranke da, nakon što uvjerenje bude završeno, služba će obavijestiti korisnike i dogovoriti lično preuzimanje uz identifikacioni dokument. 

Uvjerenje će se preuzimati lično ili od strane punomoćnika. O terminu i mjestu preuzimanja uvjerenja služba će obavijestiti svakog podnosioca pojedinačno.


Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti

Pomoćnica općinskog načelnika: Jasmina FAZLIĆ

T: + 387 33 562 368 
E: jasmina.fazlic@centar.ba

Služba za civilnu zaštitu i  mjesne zajednice
Pomoćnik općinskog načelnika:  Vahid BEĆIREVIĆ
T:  + 387 33 562 342
E: vahid.becirevic@centar.ba

Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
Pomoćnica općinskog načelnika: Amela LANDŽO
T:  + 387 33 562 323
E:  amela.landzo@centar.ba

Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
Pomoćnica općinskog načelnika: Belma BAŠOVIĆ

T:  + 387 33 562 356 
E:  belma.basovic@centar.ba


Služba za finasije, privredu i LER
Pomoćnik općinskog načelnika: Fahrudin KURTOVIĆ 

T:  + 387 33 562 370
E:  fahrudin.kurtovic@centar.ba

Služba za registar i upravljanje imovinom
Pomoćnik općinskog načelnika:

T:  + 387 33 562 300
E:  @centar.ba 

Služba za javne nabavke, zajedničke poslove i informatiku
Pomoćnik općinskog načelnika: Admir ŠEHOVIĆ

T: + 387 33 562 320
E: admir.sehovic@centar.ba

Služba za opću upravu 
Pomoćnica općinskog načelnika: Jasna BEBA
 
T: + 387 33 562 477
E: jasna.beba@centar.ba

INFO PUNKT OPĆINE CENTAR

T: + 387 33 562 379

T: + 387 33 562 381

Otvorena linija: + 387 33 216-006

Matični ured Općine Centar

T: + 387 33 562 386 (Šef matičnog ureda)

T: + 387 33 562 383 (Protokol Matičnog ureda)

T: + 387 33 562 432 (izdavanje izvoda)

T: + 387 33 562 433 (izdavanje izvoda)

T: + 387 33 562 434 (ovjera dokumenata)

T: + 387 33 562 480 (prijava rođenja i smrti)

Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje 
Pomoćnik općinskog načelnika: Samir ŠEHOVIĆ

T: + 387 33 562 405
E: samir.sehovic@centar.ba


Inspektorat
Glavna inspektorica: Vildana TASO-KAPETANOVIĆ

T:   +387 33 562 326
Viber: +387 61 936 742
F:  +387 61 488 842
E: inspekcija@centar.ba

Pravobranilaštvo Općine Centar
Pravobranilac: Suanita MELUNOVIĆ
T:+ 387 33 562 345
E: pravobranilastvo@centar.ba

Ured za internu reviziju
Glavni revizor: Lejla ŠIPUR
T:+ 387 33 562 446
E: lejla.sipur@centar.ba