Održan informativni sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija

Na osnovu Javnog poziva organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine Centar u 2020. godini, u prostorijama Centra za zdravo starenje (Maršala Tita 12) održan je informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“.

 

Općina Centar je pozvala sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Centar Sarajevo iz oblasti obrazovanja, kulture, zaštite okoliša, socijalne politike, sporta i mladih.

 


Na sastanku održanom 3. marta 2020. godine kojeg je vodila Ismeta Mameledžija-Demir iz Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar, potencijalni aplikanti su detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima i imali su mogućnost postaviti pitanja vezana za Javni poziv. Također, pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese ismeta.demir@centar.ba. Pitanja se mogu postavljati do 9. marta 2020. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku tri radna dana od primanja upita.

 


Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 20.000 KM. Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

 


Zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici Općine Centar u rubrici „Konkursi i oglasi“.
Rok za predaju aplikacija je 25. mart 2020. godine, dok će rezultati biti objavljeni na web stranici Općine Centar (www.centar.ba), kao i na oglasnoj ploči Općine.

 


Ispunjenu aplikaciju treba dostaviti u dva primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na Protokol Općine Centar (Mis Irbina 1) sa naznakom „Za javni poziv za projekte OCD-a“. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekta, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.