Javni poziv nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata

Općina Centar Sarajevo raspisala je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine u 2020. godini.

Javni poziv je objavljen 26. februara 2020. godine u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i na općinskoj web stranici: www.centar.ba i ostaje otvoren do 25. marta 2020. godine.

 

Projekti za koje se traži finansijska podrška, u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Centar odnose se na oblasti: obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, socijalna politika, sport i mladi. Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 do 20.000 konvertibilnih maraka.

 

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

 

Zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici Općine Centar u rubrici „Konkursi i oglasi“.

 

Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti 3. marta 2020. godine sa početkom u 13 sati u prostorijama Centra za zdravo starenje Općine Centar Sarajevo (Maršala Tita 12).

 

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese ismeta.demir@centar.ba Pitanja se mogu postavljati do 9. marta 2020. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku tri radna dana od primanja upita.

 

Ispunjenu aplikaciju treba dostaviti u dva primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na Protokol Općine Centar (Mis Irbina 1) sa naznakom „Za javni poziv za projekte OCD-a“. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekta, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.