FINANSIJSKA PODRŠKA BORAČKOJ POPULACIJI

Poziv boračkim udruženjima za dostavu projekata

Općina Centar je raspisala Javni poziv udruženjima boračke populacije sa njenog područja za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz općinskog budžeta za 2020. godinu.

Javni poziv je objavljen 3. februara 2020. godine u listu „Dnevni avaz“ i na općinskoj web stranici: www.centar.ba  (Javni pozivi, konkursi i oglasi) i ostaje otvoren 15 dana. Na navedenoj web stranici mogu se pronaći sve potrebne informacije i elektronska verzija prijavne dokumentacije.

 

Učešće u javnom pozivu je otvoreno za sva formalno registrovana udruženja boračke populacije sa područja općine Centar u skladu sa zakonskim propisima.

 

Projekti za koje se traži finansijska podrška treba da doprinosu poboljšanju kvaliteta života pripadnika boračke populacije, uključujući socijalne pomoći, obrazovanje i prekvalifikaciju, zdravstvenu rehabilitaciju, kao i njegovanje tradicija odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine.

 

Prijedloge projekata sa dokumentacijom potrebno je dostaviti u dva primjerka u štampanoj formi u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na Protokol Općine Centar (Mis Irbina 1) sa naznakom „Za javni poziv za projekte boračke populacije“.

 

Pristigle projektne prijedloge će razmotriti i procijeniti Komisija za odabir projektnih prijedloga, a rezultati će biti objavljeni na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Centar.