Započeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete u Centru

Radnici firme „Step“ d.d. Sarajevo su tokom proteklog perioda započeli sa radovima na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na 41 lokaciji na području 14 mjesnih zajednica Centra. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 205.920 KM, a sredstva je obezbijedila Općina Centar u svom budžetu.

Protokol o realizaciji ovog projekta su potpisali predstavnici Općine Centar i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, koji se ovim obavezao da će, osim nadzora projekta, obaviti pripremno-organizacione poslove, pribaviti potrebnu dokumentaciju što podrazumijeva projekte, predmjere i predračune radova, građevinske dozvole, elektroenergetske saglasnosti kao i saglasnosti koje izdaje Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo.

 

Također, Zavod je imao obavezu da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine provede proceduru odabira projektanta, te najpovoljnijeg izvođača radova, sa kojim je potpisao ugovor o izvođenju radova.

 

Lokacije gdje je potrebno ugraditi novu ili uraditi rekonstrukciju postojeće javne rasvjete je utvrdila i dostavila Zavodu Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar na osnovu sugestija i prijedloga predstavnika mjesnih zajednica.

 

U mjesnoj zajednici „Bardakčije“ planirana je rekonstrukcija javne rasvjete u ulicama Kartal Donji između brojeva 40 i 50, Šejh-Mehmedova, te Čadordžin potok, a u mjesnoj zajednici „Betanija-Šip“ rekonstrukcija javne rasvjete je predviđena na dijelu ulice Kromolj, na saobraćajnici koja spaja naselja Nahorevo i Kromolj, kao i izmještanje postojeće javne rasvjete u Abdurahmana Muharemije do broja 26.

 

MZ „Ciglane“- zamjena lokacija rasvjetnih tijela u ulicama Hakije Kulenovića i  Dajanli Ibrahim-bega 14-16, te je također planirano postavljanje novog rasvjetnog tijela u Hakije Kulenovića kod broja 2. Mjesna zajednica „Hrastovi-Mrkovići“- postavljanje nove javne rasvjete na lokalitetu Čavljak u Gornjim Mrkovićima, te duž nove saobraćajnice koja povezuje ulice Nedžada Mušića i Gornja Breka, u Ulici Idriza Ahmetovića kod broja 39, kao i na stepeništu koje povezuju ulice Panjina kula 90 i Grdonj 94. U ovoj mjesnoj zajednici je također planirano postavljanje javne rasvjete u ulici 105. mtbr između brojeva 45 i 45a. Tokom ove kalendarske godine je planirano postavljanje javne rasvjete od Ulice Patriotske lige do objekta Srednje medicinske škole na Jezeru koja se nalazi u ovoj ulici na broju 67a (Mjesna zajednica „Koševo II“), te je planirano postavljanje dodatnih rasvjetnih tijela i sanacija postojeće rasvjete u Ulici Marija Mikulića 40 i 42, Muhameda Hadžijahića, Jukićeva, Antuna Hangija između brojeva 41-43, 51-52, 129-133, kao i na spoju koji povezuje Ulicu Muhameda Hadžijahića sa Donjim Velešićima  (Mjesna zajednica „Koševsko brdo“).

 

U Mjesnoj zajednici „Crni Vrh-Gorica“ planirano je postavljanje stuba javne rasvjete u Kalemovoj ulici kod broja 21, dok je u MZ „Mejtaš-Bjelave“ planirana rekonstrukcija javne rasvjete u Sarač-Ismailovoj ulici kao i u ulicama Bulbulina, Sumbula Avde, Zatikuša, Sepetarevac, te zamjena rasvjetnog tijela u Ulici Envera Čolakovića 14-16, te postavljanje novih rasvjetnih tijela kod objekta Katoličkog školskog centar u Ulici Ivana Cankara. U Bolničkoj ulici između brojeva 46 i 50 također je planirano postavljanje dodatnih rasvjetnih tijela (Mjesna zajednica „Park-Višnjik“), dok je na području mjesnih zajednica „Pionirska dolina“ i „Nahorevo“ planirano postavljanje dodatnog stuba javne rasvjete u naselju Uževice, kao i dva nova stuba u Ulici Nahorevo kod broja 92 na putu koji vodi prema vodopadu Skakavac. Na ovom području će također biti postavljena nova javna rasvjeta u zaseoku Strmac, te u Ulici Svetozara Ćorovića.

 

U MZ „Skenderija-Podtekija“ biće postavljena javna rasvjeta na dječijem igralištu na Čobaniji, te duž novoizgrađenog stepeništa koje povezuje ulice Čobanija i Put Mladih muslimana. Na području MZ „Soukbunar“ je planirano osvjetljenje kompletnog parka i dječijeg „ciciban“ igrališta na lokaciji starog vodovodnog rezervoara u Ulici Soukbunar, oko objekta Osnove škole „Hasan Kaimija“ na Cicinom hanu, te u Ulici Vranjače. U MZ „Trg oslobođenja-Centar“ planirano je postavljanje javne rasvjete u pasažu između ulica Maršala Tita i Branilaca Sarajeva.

 

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za projekte obnove i izgradnje javne rasvjete planiran je iznos od 570.000 KM.