Tematska sjednica o kulturi i zagađenosti zraka

U četvrtak, 30. januara 2020. godine održana je 10. tematska sjednica Općinskog vijeća Centar, a na dnevnom redu je bilo stanje kulture na području općine Centar Sarajevo i mjere i aktivnosti koje treba poduzeti Općina Centar na smanjenju zagađenosti zraka i saradnja sa drugim nivoima vlasti.

Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić, a osim vijećnika prisustvovali su predstavnici ustanova kulture i kulturni radnici, te Martin Tajs, stručnjak za upravljanje kvalitetom zraka i klimatske promjene.

 

Na prvoj tački na kojoj se raspravljalo o stanju kulture uvodne napomene je dala Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti.

 

- Općina Centar godinama podržava ovu značajnu oblast društvenog života, potpuno svjesni u kako teškom položaju se nalazi kultura općenito, institucije kulture, ali kulturni radnici. Kako bi skrenula pažnju na situaciju u kojoj je nalaze ustanove, od kojih su pojedine bile i zatvorene za posjetioce, što predstavlja nacionalnu sramotu, Općina Centar je davala ogroman doprinos u očuvanju, razvoju i obavljanju djelatnosti ovih institucija, naglasila je između ostalog Fazlić.

 

Nakon rasprave Vijeće je usvojilo između ostalog sljedeće zaključke:

-usvojiti Strategiju djelovanja iz oblasti kulture kojom bi se sistemski regulisalo mjesto i uloga Općine Centar u odnosu na kulturno djelovanje;

-kadrovski i prostorno ojačati JU Centar kulture i mladih, te također planirati veća sredstva za uvođenje novih projekata ili jačanje postojećih u zavisnosti od interesa građana Općine Centar;

-njegovati i unapređivati saradnju sa kulturnim institucijama na našem području;

-izdvajati veća sredstva za podršku projekata iz oblasti kulture putem javnih ustanova;

Naglašena je potreba da se putem postojećih ustanova i stvaranjem ambijenta za osnivanje novih, svježom koncepcijom i boljom finansijskom podrškom, može obezbijediti adekvatan prostor  za djelovanje djece, mladih i građana općine Centar kao i njihovo učešće u izgradnji i unapređenju kulture na području ove lokalne zajednice.

Uvodno izlaganje za drugu tačku tematske sjednice, mjere i aktivnosti koje treba poduzeti Općina Centar na smanjenju zagađenosti zraka i saradnja sa drugim nivoima vlasti, dao je Martin Tajs.

- Sarajevo ima problem zimi jer je temperaturna inverzija do visine 300 metara. To je kotlina i "lonac sa poklopcem". Moramo smanjiti svako zagađivanje. Da bi se to postiglo trebaju odgovarajuća sredstva i nije mnogo izdvojiti, naprimjer tri posto kantonalnog budžeta svake godine, i očekivati da za pet godina osjetimo bitna poboljšanja, a možda za desetak godina dobijemo čist grad. Također, moramo primjenjivati mjere energetske efikasnosti što podrazumjeva "utopljavanje" zgrada da bi se trošilo manje novca i energije za grijanje, te prelazak individualnih ložišta sa uglja na obnovljive izvore, naglasio je Tajs. 

Načelnik Ajnadžić je istakao da će u cilju smanjenja zagađenosti zraka u općini Centar i Kantonu Sarajevo ova lokalna zajednica poduzeti sljedeće mjere.

- Iz sredstava ovogodišnjeg budžeta Općine, te novim sredstvima u rebalansu budžeta za 2020. godinu nastavit ćemo intenzivnu realizaciju projekata gasifikacije područja općine koja nisu pokrivena gasnom mrežom. Finansijski ćemo podržati konverziju kotlovnica sa čvrstog ili tečnog goriva na plin u objektima osnovnih škola „Isak Samokovlija“ i „Vladislav Skarić“. Nastavićemo realizaciju sufinansiranja projekata utopljavanja javnih objekata, kao i objekata kolektivnog i individualnog stanovanja, ali i beskamatno kreditirati konverziju individualnih stambenih objekata sa čvrstog ili tečnog goriva na ekološki prihvatljiva goriva (plin ili struja). Finansijski ćemo podržati uvođenje plina u domaćinstva posebno teškog socijalnog statusa, te intenzivirati rad na izgradnji podzemnih javnih garaža sa najvišim stepenom zaštite kvaliteta zraka filter uređajima, odnosno prečistačima zraka. Također, finansiraćemo nabavku i sadnju 10 hiljada odraslijih stabala zimzelenog drveća sa najvećom površinom lista, kazao je načelnik Ajnadžić.

Također, Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo predložene su sljedeće mjere:

-da obezbijedi konverziju kotlovnica sa čvrstog ili tečnog goriva na plin svih javnih objekata u Kantonu, kao i industrijskih kapaciteta;

-da finansira troškove besplatnog priključka na plin individualnih i stambenih objekata i subvencionira troškove korištenja plina ovih objekata u zimskom periodu;

-da obezbijedi liniju dugoročnog beskamatnog kreditiranja projekata energetske efikasnosti individualnih stambenih objekata koji koriste ekološki neprihvatljiva goriva (utopljavanje objekata, uvođenje grijnih tijela i instalacija na plin);

-subvencionira kupovinu električnih automobila u saradnji sa Vladom Federacije;

-donese odluku o zabrani prodaje i korištenja nekvalitetnih čvrstih i tečnih goriva;

-pokrene inicijativu prema Federalnoj Vladi radi zabrane uvoza svih vrsta automobila koji štete kvalitetu zraka;

-sufinansira projekte općina sa područja Kantona na izgradnji većeg broja podzemnih javnih garaža sa prečistačima zraka;

-izradi Studiju o efektima mogućeg instaliranja vakumskih čistača smoga na području cijelog Kantona.

Vijećnici su nakon rasprave usvojili predložene zaključke uz određene sugestije koje će biti razmotrene u narednom periodu.