Sutra dvije sjednice Općinskog vijeća Centar

Deseta tematska sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 30. januara 2020. godine u 10 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

DNEVNI RED:

1. Stanje kulture na području općine Centar Sarajevo

2. Mjere i aktivnosti koje treba poduzeti Općina Centar na smanjenju zagađenosti zraka i saradnja sa drugim nivoima vlasti

Po završetku 10. tematske sjednice bit će održana


50. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA CENTAR

DNEVNI RED:

1. Vijećnički sat

2. Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.č.634 iz zk. ul. 565 K.O. Sarajevo - Mahala LI radi oblikovanja građevinske parcele

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje ugovora o partnerstvu sa Udruženjem „Aktiva“

4. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Stručne službe za poslove Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo

5. Prijedlog rješenja za utvrđivanje zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu stambenog objekta i utvrđivanje prava vlasništva na isto, pod brojem : 05-31-774/18

6. Prijedlog zaključka o ispravci greške u rješenju Općinskog vijeća Općine Centar br: 05/A-31-946/18 od 1. oktobra 2019. godine, pod brojem: 05/A-31-946/18

7. Prijedlog mišljenja za imenovanje saobraćajnice u izgradnji (I Transverzala) na potezu od raskrsnice sa Ulicom Kranjčevićeva do raskrsnice sa Ulicom Braće Begić, u naziv „Mustafa Hajrulahović - Talijan“

8. Inicijativa Hikmeta Kape za preimenovanje naziva ulice Šejh Juje u novi naziv ulice „Juka Katica“

9. Godišnji izvještaj o radu Centra za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju Općine Centar za 2019 godinu

10. Godišnji izvještaj o radu centara za zdravo starenje Općine Centar Sarajevo