Obavještenje privrednim subjektima

Aktivnosti prilagoditi Planu interventnih mjera u slučaju prekomjerne zagađenosti

Na osnovu člana 30. Zakona o zaštiti zraka i člana 41. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo. Temeljem naprijed navedenog, a cijeneći nastalu situaciju, Vlada kantona Sarajevo je donijela Odluku sa kojom se proglašava epizoda „Uzbuna“.

S tim u vezi obavještavaju se svi privredni subjekti na području općine Centar Sarajevo da svoje aktivnosti prilagode novonastaloj situaciji i postupaju u skladu sa Planom interventnih mjera, odnosno Odlukom kojom se proglašava epizoda „Uzbuna“.