Sutra 49. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 49. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 9. januara 2020. godine u 14 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 48. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 23. decembra 2019. godine

2. Vijećnički sat

3. a) Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Centar Sarajevo

b) Prijedlog rješenja o imenovanju konkursne komisije za provođenje procedure imenovanja jednog člana Općinske izborne komisije Centar Sarajevo

4. a) Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za obrazovanje

b) Prijedlog odluke o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska pitanja

c) Prijedlog odluke o imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska pitanja

d) Prijedlog odluke o razrješenju člana Komisije za mjesne zajednice i saradnju sa općinama i gradovima

e) Prijedlog odluke o izboru člana Komisije za mjesne zajednice i saradnju sa općinama i gradovima

5. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Urbanističkog projekta „Skenderija“ - za lokalitet između ulica Skenderija i Podgaj

6. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacionog plana Gradski park „Betanija“

7. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Urbanističkog projekta „Kvadrant Sirano - Pozorište mladih“ - za lokalitet hotel Pošta

8. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Centrotrans“ Alhos - I faza

b) Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Centrotrans“ Alhos - I faza

9. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Jagomir II – objekti kolektivnog stanovanja na građevinskoj parceli 3

b) Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana Jagomir II - objekti kolektivnog stanovanja na građevinskoj parceli 3

10. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacinog plana „Podgaj – Tekija - Mala scena Narodnog pozorišta sa smještajnim kapacitetima“

b) Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacinog plana „Podgaj – Tekija - Mala scena Narodnog pozorišta sa smještajnim kapacitetima“

11. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Podgaj-Tekija“

12. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacionog plana „Čobanija“- stambeni objekat na k.č. 947 K.O. Sarajevo VIII

13. Prijedlog odluke o pristupanju izradi iznjene i dopune Regulacionog plana „Koševsko brdo“ – za lokalitet Maria Mikulića

14. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izjene i dopune Regulacionog plana „Poslovna zona Šip“ – stambeni objekti u Ulici Branilaca Šipa

15. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“ - zona sporta i rekreacije

b) Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“ - zona sporta i rekreacije

16. Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.č. 107, k.č. 110, k.č. 111 i k.č. 108, KO SARAJEVO CXXV radi oblikovanja građevinske parcele

17. Prijedlog rješenja kojim se odbija zahtjev za redovnu upotrebu stambenog objekta u Ulici Kranjčevićeva broj 5, pod brojem: 05/A-31-334/19