U ponedjeljak 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 48. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u ponedjeljak, 23. decembra 2019. godine u 10 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 47. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 16. decembra 2019. godine

2. Vijećnički sat

3. Prijedlog budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu

4. Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu

5. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Općine Centar Sarajevo za period januar-mart 2020. godine

6. Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Centar Sarajevo za 2020. godinu

7. a) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Komisije za budžet i finansije

b) Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za obrazovanje

c) Prijedlog odluke o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska pitanja

d) Prijedlog odluke o imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska pitanja

8. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o zakupu stanova Općine Centar Sarajevo

9. a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja, „K-28“ na lokalitetu Šip u skladu sa izmjenama i dopunama regulacionog plana poslovna zova „Šip“ („Službene novine Kantona Sarajevo“ , broj 2/07)

b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja, „K-29“ na lokalitetu Šip u skladu sa izmjenama i dopunama regulacionog plana poslovna zova „Šip“ („Službene novine Kantona Sarajevo“ , broj 2/07)

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o vansudskoj nagodbi sa Raiffeisen leasing d.o.o. Sarajevo

11. Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.č. 107, k.č. 110, k.č. 111 i k.č. 108, KO Sarajevo CXXV radi oblikovanja građevinske parcele