U ponedjeljak 47. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 47. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u ponedjeljak, 16. decembra 2019. godine u 14 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 47. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 28. novembra 2019. godine

2. Vijećnički sat

3. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Jagomir II"- objekti kolektivnog stanovanja na građevinskim parcelama „3“, „10“ i „11“ i izgradnja saobraćajnice

4. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Poslovna zona Šip“- IT Park

b) Prijedlog odluke o provođenju  izmjena i dopuna Regulacionog plana „Poslovna zona Šip“- IT Park

5. a) Prijedlog odluke o izmjenama i Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja, K-28 na lokalitetu Šip u skladu sa Regulacionim planom „Šip“

b) Prijedlog odluke o izmjenama i Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja, K-29 na lokalitetu Šip u skladu sa Regulacionim planom „Šip“

6. Prijedlozi rješenja za dodjelu građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije, pod brojevima: 05/A-31-717/16; 05/A-31-522/18; 05/A-31-101/19 i 05/A-31-617/19

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o vansudskoj nagodbi sa Raiffeisen leasing d.o.o. Sarajevo

8. Prijedlog odluke za utvrđivanje liste za sufinansiranje i izradu termo fasada - utopljavanje stambenih zgrada za kolektivno stanovanje

9. a) Prijedlozi odluka o stavljanju van snage odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar u ulicama: Hiseta 1 (visoko prizemlje ), Vrazova 5 i Čemaluša 3

b) Prijedlozi odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija i garaža Općine Centar u ulicama: Hiseta 1 (visoko prizemlje), Čemaluša 3, Maršala Tita 21 , Nahorevska 103, Musala 5 -18 m2 ,18 m2, 36 m 2

10. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u Ulici Vrazova 5

11. Prijedlog pravilnika o službenim putovanjima u Općinskom vijeću Centar

12. a) Prijedlog odluke o proglašenju najbolje mjesne zajednice

b) Prijedlog odluke o formiranju odbora za izbor najbolje mjesne zajednice

13. Prijedlog lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Centar Sarajevo za period 2019 - 2024. godine