Održana 46. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

U četvrtak, 28. novembra 2019. godine održana je 46. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar. Sjednicu je vodila Karolina Karačić, predsjedavajuća Općinskog vijeća.

Izmjene i dopune regulacionih planova

Općinsko vijeće je usvojilo izmjene i dopune regulacionih planova sa pripadajućim odlukama o njihovom provođenju i to: RP gradski centar „Marijin dvor“ II faza; „Jagomir I“; „Bjelave-Čekaluša“; „Poslovna zona Šip“.

Pored navedenog Vijeće je podržalo i prijedlog odluke o pristupanju izradi i izmjeni dopuna RP „Koševo“.

 

Uspostavljanje saradnje sa općinama i gradovima iz regije

Vijeće je podržalo inicijative za uspostavljanje saradnje sa Opštinom Centar Skoplje, Općinom Ptuj i Opštinom Tuzi.

U toku rasprave o navedenim tačkama vijećnici su istakli značaj povezivanja Općine Centar sa lokalnim zajednicama u susjedstvu, ali i naglasili da je neophodno uspostaviti jaču saradnju sa općinama i gradovima iz Bosne i Hercegovine.

 

Usvojena odluka o načinu i uslovima raspolaganja zemljištem na lokalitetu Sirano i Ciglane

Općinsko vijeće je 2004. godine donijelo Odluku o davanju na upravljanje gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu Sirano i Ciglane, bez naknade pravnom licu BOOC, do privođenja zemljišta krajnjoj namjeni. Na osnovu ove odluke potpisan je i ugovor između Općine Centar i BOOC-a. S obzirom da se zemljište na lokalitetu Sirana i Ciglana nalazi u vlasništvu Općine Centar javila se potreba za donošenjem nove odluke kako bi se utvrdio način raspolaganja predmetnim zemljištem i time regulisao status korisnika.

Vijeće je usvojilo navedene odluke prema kojima će u narednom periodu prostorom na Ciglanama upravljati JKP Tržnice, dok će na Siranu zakupci Općini plaćati naknadu za zakup.

 

Vodovodni sistem sa izvorišta Klanice predat KJKP Vodovod i kanalizacija

Navedenom Odlukom koja je dobila podršku većine vijećnika Općina Centar Sarajevo prenosi pravo upravljanja, korištenja i održavanja objekata i sistema za vodosnabdijevanje vodom naselja Nahorevo, Nahorevska brda, Muharemovići i Selja na KJKP Vodovod i kanalizacija koje će bez naknade od strane Općine Centar Sarajevo upravljati navedenim sistemom.

Kao što je poznato, Općina Centar Sarajevo je realizovala najveći projekat komunalne infrastrukture na području Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja. Izvršena je izgradnja sistema za vodosnabdijevanje perifernih područja općine Centar u dvije faze.

Nakon izgradnje lokalnog vodovoda isti je predat na održavanje „Javnom komunalnom preduzeću“ d.o.o. Vareš sa kojima je sklopljen Ugovor o pružanju usluga upravljanja i održavanja vodovodnog sistema u trajanju od 12 mjeseci. Održavanje lokalnog vodovoda navedena firma je vršila 2018. godine, nakon čega se pristupilo sklapanju Ugovora i za 2019. godinu. Općina Centar Sarajevo je za tu vrstu usluga izdvajala naknadu.

Prema riječima načelnika dr. Nedžada Ajnadžića, donošenjem ove Odluke će se trajno riješiti upravljanje i održavanje vodovodnog sistema, kao i naplata vode krajnjem korisniku.

 

Podržani godišnji plan i programi rada javnih ustanova

Općinsko vijeće Centar je podržalo godišnji program rada Javne ustanove „Centar za sport i rekreaciju“, te plan i program Centra kulture i mladih Općine Centar Sarajevo.

Kako su vijećnici tokom rasprave istakli, u obje ustanove je zabilježen značajan rast aktivnosti usmjerenih ka stanovnicima općine Centar.