Započele aktivnosti na izradi Strategije razvoja Općine Centar 2021.-2027.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je u srijedu, 20. novembra 2019. godine potpisao Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Centar za period 2021. do 2027. godine.

Naime, Strategija razvoja Općine Centar je integrirani, multisektorski strateški dokument koji definira lokalnu razvojnu politiku, usmjerava lokalni razvoj na području općine Centar prema utvrđenim strateškim ciljevima i prioritetima i predstavlja putokaz za sveukupni razvoj.

 

Strategija razvoja Općine Centar sadržavat će prioritete i razvojne pravce definirane u relevantnim strateškim dokumentima Grada Sarajeva, Kantona Sarajeva, Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine, dokumentima relevantnim za proces evropskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama Bosne i Hercegovine, uključujući i Agendu 2030 koju je donijela Generalna skupština UN-a.

 

Nosilac izrade Strategije razvoja Općine Centar je Općina Centar Sarajevo, a sudionici u procesu izrade su nadležne institucije Grada Sarajeva,  Kantona Sarajevo, socio-ekonomski partneri (građani, javna komunalna preduzeća, poslovni subjekti i poslovne zajednice, obrazovne institucije, zdravstvene institucije, sportske i kulturne institucije, organizacije civilnog društva i druge zainteresovane strane).

 

Naredni korak je imenovanje Koordinacionog tijela i radnih grupa za izradu Strategije razvoja Općine Centar za period 2021. do 2027. godine, o čemu će rješenje o imenovanju donijeti načelnik na osnovu prijedloga koordinatora za izradu Strategije.

 

Izrada strateškog dokumenta je planirana u nekoliko faza i to: izrada strateške platforme koja obuhvata određivanje vizije razvoja i strateških ciljeva Općine Centar;  određivanje prioriteta i mjera za period 2021.-2027. godina; identifikacija strateških projekata; izrada indikativnog finansijskog okvira za  implementaciju strateških dokumenata; definisanje načina implementacije, praćenja, izvještavanja i evaluacije strateških dokumenata i usvajanje strateških dokumenata uz prethodno provođenje procesa konsultacija.

 

U toku su aktivnosti i na izradi strategija razvoja na federalnom i kantonalnom nivou sa kojima će općinska strategija biti usaglašena.