Održana druga javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Centar za 2020. godinu

U prostorijama Mjesne zajednice „Ciglane“ u četvrtak, 14. novembra 2019. godine održana je javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu.

Javnu raspravu koja je organizovana za stanovnike mjesnih zajednica „Ciglane“ i „Crni vrh-Gorica“ vodili su predsjednici savjeta ovih mjesnih zajednica Sandra Gluhić i Darko Kalaš.

 

Na početku javne rasprave dodatna pojašnjenja oko Nacrta budžeta Općine Centar za ovu godinu koji iznosi 41.423.000 KM dala je Selma Smajkić iz Službe za finansije, privredu i lokalno ekonomski razvoj Općine Centar.

 

-Nacrt budžeta je rađen u skladu sa Strategijom razvoja Općine Centar do 2022. godine. Budžetski prihodi su planirani u visini od 41.423.000 KM. U strukturi rashoda tekući izdaci iznose 26.463.180, a kapitalni izdaci 14.896.020. Dokument koji je pred vama je u formi nacrta i imate mogućnost da uputite prijedloge i primjedbe, na što će nadležne stručne općinske službe dati svoje mišljenje. Nakon okončanja javne rasprave o Nacrtu budžeta pristupit će se izradi Prijedloga budžeta koji će biti upućen Općinskom vijeću na razmatranje, kazala je Smajkić.

 

Tokom trajanja rasprave naglašeno je da će u narednoj godini biti nastavljena realizacija započetih kapitalnih projekata poput škole na Šipu, vrtića Razigrani dani, Centra za zdravo starenje, rekonstrukcija stadiona na Koševu, te novi projekti poput rekonstrukcije Kranjčevićeve ulice, izgradnja dvorane na Višnjiku... U idućoj godini bit će nastavljeno izdvajanje za obrazovanje, socijalnu i boračko-invalidsku zaštitu, samozapošljavanje mladih i drugo...

 

Prisutnim građanima se na raspravi obratio dopredsjedavajući Općinskog vijeća Mustafa Mulić.

 

-Općinsko vijeće Centar Sarajevo je uputilo Nacrt budžeta Općine Centar za 2020. godinu sa pripadajućom odlukom o izvršavanju u javnu raspravu u vremenu od 13. do 27. novembra. Ovakve rasprave su prilika da predložimo aktivnosti koje se odnose na budžet i program rada Općinskog vijeća Centar. Program rada Općinskog vijeća za narednu godinu predstavlja okvir za rad zakonodavne vlasti u skladu sa zakonskim odredbama, kazao je Mulić.

 

U nastavku rasprave građani su uputili inicijative i prijedloge projekata čija realizacija može biti finansirana sredstvima iz budžeta Općine Centar za narednu godinu. Najviše zahtjeva odnosilo se na projekte komunalne infrastrukture odnosno na izgradnju i obnovu postojećih saobraćajnica, sanaciju klizišta, izgradnju potpornih zidova, rekonstrukciju i održavanje ulica i trgova, stepeništa i pristupnih staza, održavanje zelenih površina...

 

Javnoj raspravi su u ime Općine Centar prisustvovali i pomoćnici načelnika, uposlenici općinskih službi, te savjetnici.

 

Nacrt budžeta Općine Centar za 2020. godinu objavljen je na web stranici: www.centar.ba. U javnoj raspravi o ovom dokumentu mogu učestvovati svi građani, vijećnici Općinskog vijeća Centar, parlamentarne stranke koje učestvuju u radu Općinskog vijeća i njihovi klubovi, radna tijela Vijeća, općinske službe za upravu, mjesne zajednice, udruženja građana, te zainteresirane organizacije i zajednice u općini Centar.

 

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta mogu se dostaviti Službi za finansije i lokalno ekonomski razvoj putem pošte na adresu Mis Irbina 1 ili lično na protokol Općine Centar. Osim toga, svi zainteresirani mogu u vrijeme trajanja javne rasprave uputiti prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije i online putem općinske web stranice: www.centar.ba