U ponedjeljak redovna i tematska sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 45. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u ponedjeljak, 18. novembra 2019. godine u 15 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 44. redovne sjednice Općinskog vijeća Centar održane 30. oktobra 2019. godine

2. Vijećnički sat

3. Prijedlog odluke o naknadama vijećnicima

4. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jagomir II“ (objekti kolektivnog stanovanja na građevinskim parcelama „3“, „10“ i „11“ i izgradnja saobraćajnice)

5. Utvrđivanje Prijedloga odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jagomir II“ (objekti kolektivnog stanovanja na građevinskoj parceli „3“)

6. a) Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Centrotrans-Alhos“ - I faza

b) Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Centrotrans-Alhos“ - I faza

7. a) Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“ - zona sporta i rekreacije

b) Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“ - zona sporta i rekreacije

8. Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.č. 782/6 iz z.k. ul. 294 K.O. Sarajevo VII, radi izgradnje poslovnog objekta javnog sadržaja

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje sudske nagodbe

10. Periodični finansijski izvještaj za period od 01. januara do 30. septembra 2019.godine

 

Po završetku 45. redovne sjednice bit će održana

 

9. TEMATSKA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA CENTAR

 

DNEVNI RED:

 

1. Sport i mladi - projekti Općine Centar Sarajevo u 2019. godini