Sanacija potpornog zida u Ulici Patriotske lige

Nakon što su radnici građevinske firme „Bosman“, tokom proteklog vremena, okončali radove na asfaltiranju prvog dijela Ulice Patriotske lige, od raskrsnice sa ulicama Bolnička i Koševo do raskrsnice ulica Bolnička i Patriotske lige kod pijace „Ciglane“, naredni projekat kojeg će realizovati ova građevinska firme je sanacija potpornog zida na početku pomenute ulice kod broja 2.

Vrijednost projekta iznosi gotovo 29.080 KM, finansijer je Općine Centar u čijem budžetu za ovu godinu su obezbijeđena ova sredstva, dok će realizacija ovog projekta biti izvedena na osnovu ugovora kojeg su potpisali načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i direktor građevinske firme „Bosman“ Sunija Jahić.

 

 

Prema odredbama glavnog projekta, kojeg je uradila projektantska firma „Saraj inženjering“ d.o.o. Sarajevo, u okviru pripremnih radova, prvo će biti  uklonjeno samoniklo šiblje uz postojeći zid koji više ne ispunjava osnovne uslove zaštite od klizanja tla što predstavlja opasnost za prolaznike i okolne stambene objekte. Također je planirano uklanjanje starih oštećenih ivičnjaka, umjesto kojih će biti postavljeni novi. U okviru pripremnih radova također je predviđeno geodetsko iskolčenje kota i tačaka za izvođenje radova na sanaciji potpornog zida. Nakon ovog u okviru zemljanih radova slijedi mašinski iskop zemlje gdje će sav višak materijala biti odvučen na gradsku deponiju. Iza novog zida je planirano postavljanje kamenog materijala zbog poboljšanog prolaska površinskih i podzemnih voda koje će biti prikupljane i sprovedene u gradsku odvodnu mrežu uz pomoć novog drenažnog sistema.  Nakon izgradnje novog armirano-betonskog potpornog zida duž njega je planirana ugradnja nove zaštitne ograde. Prema potpisanom ugovoru rok za završetak navedenih radova je 60 dana.