Kreditna linija uz podršku Općine Centar za utopljavanje individualnih stambenih objekata

U cilju poboljšanja energetske efikasnosti Općina Centar je u ovogodišnjem budžetu osigurala 50.000 maraka za subvencioniranje kamatne stope vlasnicima objekata individualnog stanovanja za kreditnu liniju namijenjenu utopljavanju objekata na području općine Centar.

S tim u vezi, u ponedjeljak, 11. novembra 2019. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na općinskoj web stranici: www.centar.ba (Javni pozivi, konkursi i oglasi) objavljen je Javni poziv poslovnim bankama za plasman kreditne linije namijenjene utopljavanju individualnih stambenih objekata na području općine Centar sa subvencioniranjem kamatne stope iz budžeta Općine Centar za 2019. godinu.

 

U ovom pozivu je navedeno da banka treba obezbijediti kreditna sredstva vlasnicima individualnih stambenih objekata te nakon zaključivanja ugovora sa Općinom objaviti javni poziv za dodjelu poticajnih kreditnih sredstava. Kad je riječ o obavezama banke navedeno je da odobreni krediti po jednom korisniku mogu iznositi do 20.000 KM.

 

Ponude je potrebno dostaviti poštom ili direktno na protokol Općine Centar, Mis Irbina 1 u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za pružanje bankarskih usluga plasmana kreditnih sredstava - NE OTVARAJ“.

 

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti putem telefona na brojeve: 033/562-347 i 033/562-367.