Održana 44. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

U četvrtak, 31. oktobra 2019. godine održana je 44. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar. Sjednicu je vodila Karolina Karačić, predsjedavajuća Općinskog vijeća.

Usvojeni nacrti budžeta i odluke o izvršavanju budžeta za 2020. godinu

Općinsko vijeće je utvrdilo Nacrt budžeta Općine Centar za 2020. godinu, sa pripadajućom odlukom o izvršavanju i bit će upućeni u javnu raspravu u trajanju 21 dan.

Nacrt budžeta je rađen u skladu sa Strategijom razvoja Općine Centar do 2022. godine. Budžetski prihodi su planirani u visini od 41.423.000 KM. U strukturi rashoda tekući izdaci iznose 26.463.180, a kapitalni izdaci 14.896.020. Naglašeno je da će u narednoj godini biti nastavljena realizacija započetih kapitalnih projekata, poput škole na Šipu i rekonstrukcija stadiona na Koševu, te novi projekti poput rekonstrukcije Kranjčevićeve ulice, izgradnja dvorane na Višnjiku... U idućoj godini bit će nastavljeno finansiranje u oblast obrazovanja, socijalne i boračko-invalidske zaštite, samozapošljavanje mladih i drugo.

 

Miro Lazović novi dopredsjedavajući Općinskog vijeća

Vijeće je sa 16 glasova ZA izabralo dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća iz reda srpskog naroda. Podršku za izbor na mjesto dopredsjedavajućeg dobio je Miro Lazović koji ovu funkciju neće obavljati profesionalno.

 

Imenovan zamjenik pravobranioca Općine Centar

Općinsko vijeće je podržalo izbor zamjenika pravobranioca Općine Centar Sarajevo.

Nakon što je objavljen Javni oglas za prikupljanje prijava za imenovanje zamjenika pravobranioca Općine Centar na prijedlog općinskog načelnika Vijeće je imenovalo Dženana Rovčanina za zamjenika pravobranioca.

 

Razrješenja i imenovanja u komisijama Općinskog vijeća

Vijećnici su podržali prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Komisije za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti prema kojoj je umjesto dosadašnje članice Jelene Samardžić izabran Muhidin Šiljak. Nuko Grebović je razriješen članstva u Komisiji za saradnju sa nevladinim organizacijama, a na njegovo mjesto je imenovana Anesa Rezaković.

Vijeće je donijelo odluku o razrješenju svih članova Komisije za budžet i finansije i to: Amera Herende, Muharema Hamzića, Asmira Hasanovića, Elme Tuzlić, Ševale Dizdarević, Draška Jeličića i Amine Atagić, te imenovalo novi sastav navedene komisije i to: Amera Herendu, Muharema Hamzića, Amru Alajbegović, Elvira Turulju, Ševalu Dizdarević, Draška Jeličića i Mirzu Kudića.

 

Općinsko vijeće je usvojilo prijedlog Odluke o preuzimanju poslovnog prostora i davanju saglasnosti načelniku za potpisivanje Ugovora o regulisanju obaveza plaćanja naknada za komunalne usluge i održavanje infrastrukture u Ulici Ismeta Mujezinovića u skladu sa Odlukom Vlade FBiH.

Pored toga, Vijeće je usvojilo Odluku o usvajanju izmjena i dopuna RP „Jagomir II“ sa Odlukom o provođenju izmjena i dopuna RP.

Također, usvojen je i prijedlog Odluke o pristupanju izradi RP „Stambeno naselje Poljine.